“Nâng cao trình độ văn hóa của Nhân dân là một việc làm cần thiết để xây dựng nước ta thành một nước hòa bình, thống nhất độc lập, dân chủ và giàu mạnh"

Thứ tư - 14/12/2022 11:17 151 0
14 12 cogai
Hòa tấu cồng chiêng - tiết mục văn hóa phi vật thể tiêu biểu của đồng bào dân tộc Mường, nằm trong chuỗi các hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019. Ảnh: TTXVN.

Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Thư gửi đồng bào Thị xã Phát Diệm và các xã Vĩnh Khang, Tam Cường, Diễn Liên, Liên Sơn, Người viết ngày 21 tháng 12 năm 1956; Báo Nhân dân đăng số 1024, ngày 24 tháng 12 năm 1956 nói về sự cố gắng trong việc thanh toán nạn mù chữ; khẳng định thắng lợi vẻ vang bước đầu trên mặt trận văn hóa; có thắng lợi đó là nhờ sự đoàn kết nhất trí, sự cố gắng rất nhiều của đồng bào và toàn thể cán bộ. Kết quả đó làm vẻ vang đồng bào các địa phương ấy và vẻ vang chung cho cả nước; sẽ giúp địa phương nói riêng, miền Bắc nói chung, đẩy mạnh công cuộc khôi phụ kinh tế, phát triển dân chủ... Đồng thời Bác Hồ khuyên dặn cán bộ và đồng bào tiếp tục cố gắng học thêm nữa, học mãi để tiến bộ mãi mãi..


Trong giai đoạn hiện nay, lời Thư của Bác năm xưa vẫn còn nguyên giá trị và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc đối với cách mạng nước ta; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã chỉ rõ: Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện phải trở thành một mục tiêu của chiến lược phát triển; yêu cầu về giá trị văn hóa không chỉ có trình độ học vấn cao, mà đòi hỏi phải bồi dưỡng, xây dựng những chuẩn mực con người mới Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.  Đối với cán bộ, chiến sĩ trong quân đội, không chỉ có đầy đủ những chuẩn mực chung về con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa, mà còn phải thực sự tiêu biểu về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, phát huy cao độ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, gắn bó đoàn kết mật thiết với nhân dân; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
BS


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây