Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Thứ bảy - 18/05/2024 11:54 185 0
Ngày 14/5/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 155-HD/BTGTW thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới (Chỉ thị số 30-CT/TW).
1db
Đại biểu tham dự hoạt động bóa cáo viên, tuyên truyền miệng do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức. Ảnh: PV.

Theo hướng dẫn, việc thực hiện chỉ thị bảo đảm thống nhất với các quy định của Đảng, Nhà nước và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TW trong cán bộ, đảng viên; phổ biến chỉ thị tới các chi bộ; tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; tập trung vào các nội dung trọng tâm như: vị trí, vai trò, tầm quan trọng và yêu cầu đổi mới của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; những điểm mới về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị; trong định hướng, phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách lớn, quan trọng; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, kiện toàn, chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc phạm vi phụ trách;...

Song song đó, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW làm rõ những nhiệm vụ cụ thể: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác tuyên truyền miệng; các hình thức, phương thức phối hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với lực lượng nòng cốt là ban tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền miệng; trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên đối với việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;... Đồng thời, xác định các tiêu chí, tiêu chuẩn cơ bản, cần thiết trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên ba cấp, tuyên truyền viên nòng côt ở cơ sở theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả.

Để việc thực hiện công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới đạt hiệu quả, Ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung; các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở thuộc phạm vi phụ trách; chỉ đạo thực hiện Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng theo quy định và bố trí nguồn kinh phí bảo đảm các chế độ, chính sách cho đội ngũ này phù hợp điều kiện của từng địa phương, đơn vị.
                                                                                             Hoàng Oanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây