Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)

Thứ hai - 27/05/2024 05:08 135 0
Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
27 5 vn
Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024). Ảnh: PV.

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) là một sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cả nước nói chung và của thành phố Cần Thơ nói riêng. Đây là đợt cao điểm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, Chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách và những bài học kinh nghiệm lịch sử quý báu của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; là dịp để tôn vinh, tri ân và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ người Việt Nam, Nhân dân thành phố Cần Thơ đã cống hiến, hy sinh và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước.

Để các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bảo đảm trọng tâm, đúng quy định, có ý nghĩa, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tập trung tuyên truyền những thành tựu và bài học kinh nghiệm của đất nước, của thành phố sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời, khẳng định giá trị và ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch, phản động.

- Tôn vinh và tri ân công ơn to lớn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh tính mạng, cống hiến sức lực, trí tuệ, tuổi thanh xuân và của cải làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Chú trọng đẩy mạnh thực hiện tốt chương trình đền ơn đáp nghĩa, hoàn thành rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với nước.

- Tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến thương binh, liệt sĩ, người có công; chú trọng thông tin về các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân đối với người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ, góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội về truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam nói chung và Nhân dân thành phố Cần Thơ nói riêng.

- Phát động mạnh mẽ đợt cao điểm thi đua sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi đến từng địa phương, từng ngành, từng cấp và Nhân dân; gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố năm 2024, năm 2025, việc thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong giai đoạn mới, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đồng thời, kịp thời phát hiện và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình, tiên tiến trong thi đua học tập, lao động, sản xuất; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng vươn lên, góp phần cùng các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Hai là, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố tập trung tham mưu Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp tổ chức thực hiện tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp Nhân dân về giá trị, ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đảm bảo thành phần, cơ cấu hợp lý, nhằm tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm, tạo được dấu ấn tốt đẹp trong các tầng lớp Nhân dân.

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động, với nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực, có tính chính trị cao, thể hiện được giá trị, ý nghĩa lịch sử của sự kiện; chú trọng tổ chức tốt các hoạt động họp mặt; khảo sát, trùng tu, tôn tạo, xây dựng di tích lịch sử cách mạng; tổ chức triển lãm tư liệu, hình ảnh về Đại thắng mùa Xuân năm 1975 và thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, của thành phố trong 50 năm qua.

Đẩy mạnh các hoạt động, phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn bằng nhiều hình thức phù hợp hiệu quả, ý nghĩa thiết thực, nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là các đối tượng có công đóng góp cho công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, người dân có hoàn cảnh khó khăn…; quan tâm rà soát, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công, đảm bảo kịp thời, đầy đủ minh bạch, đúng quy định.

Nghiên cứu, đề xuất bình chọn những sự kiện, công trình, thành tựu nổi bật trong 50 năm qua và các nhân vật tiêu biểu, xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất của thành phố từ năm 1975 đến nay để tôn vinh, khen thưởng, kịp thời, ý nghĩa.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm, hoạt động sáng tác, quảng bá, xuất bản các tác phẩm văn học, nghệ thuật, gắn với đặc trưng từng lĩnh vực từng địa phương, đơn vị; phát động các cuộc thi sáng tác về văn học nghệ thuật gắn với chủ đề, sự kiện quan trọng của đất nước và thành phố.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác định hướng thông tin, tuyên truyền; quan tâm xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về ý nghĩa của Chiến thắng lịch sử 30/4/1975 và các hoạt động chào mừng kỷ niệm; những thành tựu của thành phố 50 năm qua, đặc biệt là kết quả nổi bật trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, công trình phúc lợi xã hội…; tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ các nội dung, tin, bài, phóng sự..., đảm bảo chính xác, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

Ba là, Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa lịch sử của sự kiện 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời, kêu gọi, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động do Trung ương, thành phố, địa phương, đơn vị phát động chào mừng kỷ niệm 50 năm, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Bốn là, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm; biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền; tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia về kỷ niệm 50 năm; tổ chức họp mặt kỷ niệm; thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm; đồng thời, phối hợp Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tổ chức các hoạt động kỷ niệm, định kỳ tổng hợp và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Năm là, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, Văn phòng Thành ủy theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này được phổ biến, quán triệt đến chi bộ.
Ngô Thảo
File đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây