Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân

Thứ hai - 03/10/2022 03:03 171 0
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 68-HD/BTGTW, hướng dẫn cụ thể công tác tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Ngân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất Tổ quốc.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; khẳng định công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo là đúng đắn, sáng tạo; đấu tranh phản bác những thông tin quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Công tác tuyên truyền kỷ niệm thực hiện đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương với nhiều hình thức sinh động, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của địa phương, tạo không khí phấn khởi thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của đất nước.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN TRỌNG TÂM

- Thân thế, cuộc đời và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Võ Văn Ngân đối với cách mạng Việt Nam, nhất là đối với việc xây dựng, phát triển Đảng trong giai đoạn mới thành lập, góp phần to lớn vào việc duy trì sự lãnh đạo liên tục của Đảng và khôi phục phong trào cách mạng của quần chúng ở Gia Định - Chợ Lớn, trong thời kỳ địch khủng bố trắng; xây dựng khu căn cứ 18 thôn Vườn Trầu, Bà Điểm, Hóc Môn, Gia Định làm hậu cứ an toàn cho Xứ ủy và Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

- Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản Võ Văn Ngân, đó là: trung thành vô hạn với lý tưởng cộng sản; ý chí và tinh thần cách mạng kiên cường, dũng cảm, luôn gắn bó máu thịt với Nhân dân, nói đi đôi với làm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng bào; việc học tập và noi theo tấm gương đạo đức của đồng chí Võ Văn Ngân, nhất là trên quê hương Long An.

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm diễn ra ở các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, nhất là trên quê hương Long An.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

1. Tổ chức Lễ dâng hương, Lễ kỷ niệm cấp tỉnh (thành).

2. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ (ngành).

3. Xây dựng phim tài liệu về đồng chí Võ Văn Ngân.

4. Xuất bản sách về đồng chí Võ Văn Ngân.

5. Xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Võ Văn Ngân.

6. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; tin bài, phóng sự trên các báo, đài, tạp chí, trên internet và mạng xã hội; sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

1.1. Tỉnh Long An

- Chủ trì, phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ dâng hương tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và nhà thờ gia tộc đồng chí Võ Văn Ngân tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ kỷ niệm cấp tỉnh bảo đảm trang trọng, đúng tầm mức; chú trọng chuẩn bị kỹ lưỡng các bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm và Chương trình nghệ thuật chào mừng.

- Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Hội thảo khoa học cấp bộ (ngành).

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lập Đề án xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Võ Văn Ngân theo Hướng dẫn số 07-HD/BTGTW ngày 24/5/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm khác trên địa bàn Tỉnh.

1.2. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; biên soạn, phát hành đề cương tuyên truyền kỷ niệm.

- Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tỉnh Long An tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ (ngành).

- Chủ trì, chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng phim tài liệu về đồng chí Võ Văn Ngân.

- Chủ trì, chỉ đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản sách về đồng chí Võ Văn Ngân.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; báo cáo Ban Bí thư theo quy định.

1.3. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Long An xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ (ngành); chuẩn bị tốt các bài phát biểu khai mạc, bế mạc và các tham luận tại Hội thảo.

1.4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, nhất là trên pano, áp phích, tranh ảnh và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… chào mừng, phù hợp với tình hình thực tế; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương thẩm định phim tài liệu về đồng chí Võ Văn Ngân.

1.5. Đài Truyền hình Việt Nam:

- Xây dựng, phát sóng phim tài liệu về đồng chí Võ Văn Ngân theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm trên sóng truyền hình.

1.6. Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật: Biên soạn, phát hành sách về đồng chí Võ Văn Ngân.

1.7. Đài Tiếng nói Việt Nam: Tổ chức đưa tin về lễ kỷ niệm, hội thảo khoa học và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm của các ban, bộ, ngành, địa phương.

2. Các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương

2.1. Các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương, nhất là những địa phương có gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn Ngân: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp với điều kiện cụ thể; chú trọng tuyên truyền trên các báo, đài, tạp chí, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền; sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội.

2.2. Bộ Thông tin và Truyền thông: Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc đăng tải thông tin trên các báo, đài, tạp chí, trên Internet và mạng xã hội; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đưa thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

3. Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương

Tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị; chú trọng công tác tuyên truyền trên báo chí; thông tin cổ động trực quan, hội nghị sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội. Vận động cán bộ tuyên giáo, phóng viên báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội.

4. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương

- Xây dựng kế hoạch, triển khai các tuyến tin, bài, phóng sự, chương trình với nội dung và thời lượng phù hợp để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; chú trọng khai thác thông tin tư liệu chính thống, những vấn đề có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

- Đài phát thanh và truyền hình các địa phương tổ chức tiếp, phát sóng phim tài liệu về đồng chí Võ Văn Ngân.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 - 2022)!

2. Đồng chí Võ Văn Ngân - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực!

3. Đồng chí Võ Văn Ngân - Người cán bộ tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam!

4. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

5. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

6. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây