Thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Thứ sáu - 28/07/2023 03:18 342 0
Với mục đích tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận xã hội về vai trò, vị trí công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát huy vai trò, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết và chương trình hành động của cấp ủy đảng các cấp. Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 20/6/2023, về đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Theo Hướng dẫn, nội dung tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị qua các nhiệm kỳ, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; … tiếp tục phân tích, giải thích sâu sắc cơ sở lý luận, thực tiễn và nội hàm xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nêu bật trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và Nhân dân, nhất là người đứng đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

Song song đó, tuyên truyền về kết quả, thành tựu đã đạt được của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đặc biệt là: (1) những chuyển biến tích cực trong đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; (2) kết quả xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; (3) nâng cao văn hóa chính trị, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên; (4) đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; (5) hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; phát huy dân chủ đi đôi với kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên; (6) xây dựng, thực hiện cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; xử lý những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; (7) kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (8) vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện và huy động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; (9) kết quả thể chế hóa các nội dung trong các nghị quyết, quy định, kết luận nêu trên, nhất là những vấn đề về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để mọi cán bộ, đảng viên “không thể, không dám, không muốn tham nhũng”...

Qua đó, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiêu biểu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung tuyên truyền giới thiệu những mô hình mới, sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, giáo dục chính trị, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng; những kiến nghị, đề xuất về giải pháp xây dựng văn hóa trong Đảng, xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ.

Thực hiện tuyên truyền về các chương trình, hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị diễn ra ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị; tuyên truyền về Giải Búa liềm vàng năm 2023; chú trọng tuyên truyền, cổ vũ các tập thể, cá nhân tham gia viết tin, bài về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Theo Hướng dẫn, công tác tuyên truyền cần được tiến hành bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, văn hóa của đất nước ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị như: trên báo chí, trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, các kênh truyền hình thiết yếu; mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube...) với nội dung và các hình thức phù họp như video, clip, bài viết, biểu ngữ, tin nhắn; hệ thống loa phát thanh cơ sở, đội truyền thông lưu động, tuyên truyền viên cơ sở; các phương tiện cổ động trực quan: khẩu hiệu, băng rôn, panô, áp phích, triển lãm văn hóa - văn nghệ; các ấn phẩm tuyên truyền (bản tin thông báo nội bộ, tài liệu, sách, tờ rơi, tờ gấp...); tổ chức cuộc thi tìm hiểu, thi thiết kế tranh cổ động, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật; tọa đàm, hội thảo khoa học...

Để công tác công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt hiệu quả, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các đơn vị được nêu trong Hướng dẫn, tùy vào chức năng, nhiệm vụ thực tế của đơn vị thực hiện tốt việc chỉ đạo công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động gắn với việc triển khai thực hiện các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức công tác tuyên truyền. Đồng thời, nắm chắc và dự báo sát hợp tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, từ đó kịp thời đề xuất, kiến nghị với Trung ương các giải pháp tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả chú trương, đường lối, định hướng lớn của Đảng về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Hoàng Oanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây