Cần Thơ: Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Thứ sáu - 28/07/2023 03:04 136 0
Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII, nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị; qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động để sớm đưa Nghị quyết hội nghị vào thực tiễn cuộc sống. Ngày 17/7/2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 212-KH/TU, tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII.
Theo đó, yêu cầu công tác tuyên truyền cần bám sát định hướng chính trị tư tưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương; bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phong phú, sinh động, gắn với tuyên truyền thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, thông qua các hoạt động tuyên truyền, khẳng định sự đúng đắn trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp thành phố.

Nội dung tuyên truyền gồm:

(1) Nhìn lại kết quả nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII, trong đó, phân tích làm rõ bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực và trong nước trong nửa nhiệm kỳ khóa XIII, với nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường và nhiều khó khăn, thách thức mới xuất hiện gay gắt, nặng nề hơn so với dự báo, đã tác động, làm ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình an ninh chính trị, kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu. Khẳng định trong bối cảnh, tình hình đó, với ý chí, quyết tâm cao, đất nước ta vẫn vững vàng, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, như: Kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có nhiều đổi mới rất tích cực; xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tạo được sự chuyển biến tích cực…, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh việc khẳng định những kết quả, thành tựu chủ yếu đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan, nhưng quan trọng nhất là thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII của Đảng với những chủ trương, đường lối đã được thực tế thời gian qua chứng minh là đúng đắn, phù hợp; đồng thời, phân tích những tồn tại, hạn chế, khó khăn, bất cập; những điểm nghẽn, nguyên nhân và phương hướng khắc phục; những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII.

(2) Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, tập trung phân tích bối cảnh tình hình, những thời cơ, thuận lợi, cũng như khó khăn, thách thức tác động đến đất nước ta trong nửa cuối nhiệm kỳ khóa XIII; trong đó, cần làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, cụ thể: về phát triển kinh tế,  phát triển văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

(3) Làm rõ căn cứ thực hiện và mục đích, ý nghĩa việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII. Khẳng định đây là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng ta, bắt đầu được tiến hành từ nhiệm kỳ khóa XI đến nay trên cơ sở tổng kết việc lấy phiếu tín nhiệm theo các quy định của Bộ Chính trị khóa XI, khóa XII và Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023, Kế hoạch số 16-KH/TW ngày 06/4/2023  của Bộ Chính trị khóa XIII; được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo;…

Các hình thức, biện pháp tuyên truyền được thực hiện như: tuyên truyền trên Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, bản tin thông báo nội bộ, các tài liệu, ấn phẩm sách… của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị với nội dung phong phú, dễ hiểu, hướng đến nhiều đối tượng. Tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh cơ sở, đội truyền thông lưu động; các phương tiện cổ động trực quan như: khẩu hiệu, pano, áp phích… treo tại các cửa ngõ đô thị, trục đường chính, khu hành chính; tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông hiện đại, với nội dung, phương thức phù hợp như: Internet, mạng xã hội...; các hoạt động văn hóa - văn nghệ và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, gắn với kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 - 01/01/2024). Đồng thời, tổ chức hội nghị cấp ủy mở rộng, hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt định kỳ của chi bộ, các đoàn thể; tổ chức hội thảo, tọa đàm để thông tin, tuyên truyền, trao đổi, giải đáp thắc mắc, làm rõ hơn những nội dung của hội nghị…

Để việc tuyên truyền kết quả Hội Nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân đạt hiệu quả, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Ban Cán sự đảng UBND TP, Đảng đoàn HĐND TP, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và các đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân để kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền

1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa, con người Việt Nam để phát triển đất nước.
3. Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.
4. Chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
5. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
6. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.
7. Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.
8. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
9. “Thượng tôn pháp luật”, gương mẫu tuân theo pháp luật, kỷ cương.  
10. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.
11. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
12. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
13. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.
14. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.
15. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
                                                                                                                 Hoàng Oanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây