Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Thứ ba - 13/06/2023 05:42 530 0
Ngày 12/6/2023, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Công văn số 781-CV/TU “Về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố”.
Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý đất đai và trật tự xây dựng; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01 -CT/TU ngày 12/10/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các quận, huyện; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đất đai và trật tự xây dựng.

Hai là, Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý, bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn, nhất là tình trạng xây dựng các công trình không phép, sử dụng đất không đúng mục đích, không đảm bảo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, xây dựng trên hành lang an toàn giao thông, hành lang lộ giới… Xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, xây dựng không phép, trái phép… Đồng thời, Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước về đất đai và trật tự xây dựng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai đăng ký nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, minh bạch thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp phép xây dựng, thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tham mưu công tác quản lý đất đai đô thị cấp quận, huyện và cấp xã, phường, thị trấn.

Ba là, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội trong việc lập, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và chủ trương đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn; vận động đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng. Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường vai trò giám sát việc thi hành pháp luật của chính quyền các cấp, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố.

Bốn là, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức trong thực hiện quản lý, sử dụng đất đai đúng quy định của pháp luật.

Năm là, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công văn này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.
Ngô Phương Văn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây