Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và nghị quyết, chương trình của Thành ủy

Thứ tư - 07/06/2023 23:21 269 0
Nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và nghị quyết, chương trình của Thành ủy; tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức quan điểm, chủ trương của Đảng. Qua đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và người đứng đầu các địa phương, đơn vị nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hoặc kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 201-KH/TU ngày 07/6/2023, tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và nghị quyết, chương trình của Thành ủy.

Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tiếp tại hội trường Thành ủy, kết nối trực tuyến đến các điểm cầu quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy và xã, phường, thị trấn. Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy và xã, phường, thị trấn tổ chức điểm cầu tại đơn vị. Đối với các địa phương, đơn vị chưa tham gia học tập, quán triệt trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy chủ động tổ chức học tập, quán triệt bằng các hình thức phù hợp do cấp ủy quyết định ngay sau hội nghị của Thành ủy. Thời gian dự kiến trong tháng 6/2023.

Nội dung triển khai, quán triệt gồm: Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị “Về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 14/3/2023 của Thành ủy Cần Thơ về xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xứng tầm là đô thị hạt nhân, văn minh, hiện đại.

Ngoài ra, kế hoạch cũng nệu rõ nội dung triển khai, nghiên cứu, quán triệt bằng tài liệu như: Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bõ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 100-QĐ/TW ngày 28/02/2023 của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 28/02/2023 của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí; Chương trình số 59-CTr/TU ngày 06/4/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị “Về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và nghị quyết, chương trình của Thành ủy đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.
PV
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây