Công tác khoa giáo thành phố Cần Thơ đạt nhiều kết quả tích cực năm 2023

Thứ hai - 15/01/2024 04:38 105 0
Ngày 12/01/2024, đồng chí Trần Hồng Thắm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy dự và chủ trì Hội nghị tổng kết công tác khoa giáo năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trong khối khoa giáo, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy và thành viên Tổ cộng tác viên Khoa giáo thành phố.
Thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2023 của Thành ủy Cần Thơ; Chương trình số 12-CTr/BTGTU ngày 03/02/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về Công tác Khoa giáo năm 2023; Ngành Tuyên giáo thành phố tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy về công tác Khoa giáo; đồng thời, phối hợp với các sở ngành trong khối Khoa giáo triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực khoa giáo; định hướng, chỉ đạo Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy xây dựng chương trình công tác Khoa giáo năm 2023… với 180 văn bản các loại liên quan đến lĩnh vực Khoa giáo; trong đó, hơn 100 văn bản thực hiện công tác thường xuyên theo kế hoạch và gần 80 văn bản thực hiện các nhiệm vụ đột xuất.
 
15 1 kgiao
Hội nghị tổng kết công tác khoa giáo năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Nhiều kết quả tích cực trong công tác khoa giáo năm 2023

Một là, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các chỉ chị, nghị quyết lĩnh vực Khoa giáo.

Trong năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Thường trực Thành ủy ban hành 05 kế hoạch sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết, 02 kế hoạch tuyên truyền, 02 kế hoạch, 01 chỉ thị, 01 chương trình triển khai thực hiện và một số chỉ thị, nghị quyết sơ kết bằng hình thức báo cáo. Cụ thể:

Về công tác sơ kết, tổng kết, điển hình đã triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “Về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”; tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư “Về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở”; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy 14 báo cáo, gồm: 13 báo cáo sơ kết, tổng kết các chỉ thị nghị quyết[1] và 01 báo cáo chuyên đề về “Báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học của các ban, cơ quan Đảng phục vụ công tác tham mưu chiến lược cho Thành ủy giai đoạn từ năm 2016 đến nay”[2].

Về công tác triển khai, thực hiện, đã tham mưu văn bản của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị “Về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”[3], Chỉ thị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023”[4] và các kế hoạch triển khai thực hiện[5].

Hai là, các lĩnh vực khoa giáo cụ thể được thực hiện thường xuyên, liên tục đạt chất lượng tốt, góp phần ổn định tình hình kinh tế -  xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn thành phố.

Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố thực hiện các nội dung chuyên môn theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể: các cơ sở giáo dục tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 hiệu quả, đúng quy định. Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 có 14.093 học sinh đăng ký dự thi, 11.097 học sinh trúng tuyển vào lớp 10, đạt tỷ lệ 78,74%; tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, có 12.058 thí sinh đăng ký dự thi (GDTHPT là 10.445 thí sinh, GDTX là 798 thí sinh và 815 thí sinh tự do; thành phố tiến hành chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với địa phương, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị, xã hội vận động xã hội hóa chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm đảm bảo không có học sinh vì hoàn cảnh khó khăn không thể đến trường trong năm học mới…

Ngành Khoa học và Công nghệ thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI “Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Bám sát được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố để triển khai thực hiện các mặt công tác của đơn vị năm 2023, đạt và vượt các chỉ tiêu được giao, cụ thể, như: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm đạt 07/07 chỉ tiêu giao, trong đó có 05 chỉ tiêu vượt. Số kết quả các đề tài, dự án áp dụng vào sản xuất (Số kết quả các đề tài, dự án được chuyển giao, áp dụng vào sản xuất và đời sống): đạt 109% vượt 1% so với năm 2022; số đơn vị hành chính công được công nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 đạt 100% kế hoạch; được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ: 111%; tốc độ đổi mới công nghệ thiết bị: 13,07%; tổng sản phẩm công nghệ cao/tổng giá trị sản phẩm: 31,10%; đặc biệt là có 5/7 chỉ tiêu hoàn thành vượt so với kế hoạch được giao. Ngoài ra, thành phố cũng tiến hành tập hợp vận động trí thức khoa học - công nghệ trong Liên hiệp Hội, các hội thành viên và các hội đặc thù nghiên cứu và góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); tổng kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giữa Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật và Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2018 - 2022; đồng thời, ký kết Chương trình phối hợp về việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2023 - 2025.

Đối với lĩnh vực lao động và đào tạo nghề, các ngành chức năng thành phố tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023; tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2023; triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu người lao động, việc tìm người - người tìm việc thành phố Cần Thơ năm 2023; hỗ trợ 1.323 người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, với 50.921 lao động được giải quyết việc làm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82,5%…

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Ngành Y tế phối hợp tham mưu tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư “Về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở”; tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X  “Về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”; đồng thời, ngành y tế chủ động phối hợp với các ngành, địa phương triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế và phòng chống dịch chủ động, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Song song đó, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được quan tâm, triển khai thực hiện đúng tiến độ, như: tiêm chủng mở rộng hàng tháng, đảm bảo an toàn tiêm chủng; các bệnh xã hội; thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn  uống, thức ăn đường phố trên địa bàn thành phố; thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

Công tác quản lý tài nguyên, môi trường, năm 2023, Ngành Tài nguyên và Môi trường phối hợp tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”… Đồng thời, thành phố xem xét, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 09/09 quận, huyện đúng thời gian quy định; hoàn chỉnh Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025); hiện đang tiếp tục hoàn chỉnh theo ý kiến góp ý để tham mưu UBND thành phố trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình Chính phủ phê duyệt. Tổ chức lấy ý kiến thành viên của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân các quận, huyện góp ý dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện theo Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5/2023 của Chính phủ; thành phố cũng tiếp nhận tổng cộng 1.846 ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); thực hiện 11/11 chỉ tiêu về công tác tài nguyên và môi trường đạt và vượt kế hoạch do Ủy ban nhân dân thành phố giao...

Công tác khuyến học, khuyến tài, hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng từng bước nâng lên, số lượng lớp học và ngành nghề giảng dạy khá phong phú. Thành phố vận động Quỹ khuyến học, khuyến tài bằng tiền và hiện vật qui ra tiền trị giá 39 tỷ 490 triệu đồng, tăng  10,46% so với cùng kỳ năm 2022; đã cấp phát 188.940 suất học bổng, quà, phần thưởng và 120 xe đạp trị giá gần 36,540 tỷ đồng. Trong đó, Thành Hội đã vận động được 2 tỷ 805 triệu, cấp 433 suất học bổng, thưởng và quà, đạt 93,5% so với kế hoạch năm đồng, trao 430 suất học bổng và 1.500 suất quà.

Về công tác trẻ em, thành phố đã rà soát, lập danh sách và ghi hình 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tham gia chương trình “Cặp lá yêu thương”. Tham gia Chương trình, mỗi em được hỗ trợ chi phí học tập từ 200.000 đồng - 600.000 đồng/tháng thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 18 tuổi. Ngoài ra, có 38 em được chọn ghi hình và phát sóng được nhận quà, tiền mặt từ các mạnh thường quân trong cả nước; ban hành Kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 và Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 20/4/2023 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thành phố Cần Thơ năm 2023.

Riêng công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Ngành Bảo hiểm xã hội thành phố chủ động, tích cực trong công tác phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đồng thời, thực hiện chương trình công tác năm 2023, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ đạt nhiều kết quả thiết thực; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đến thời điểm báo cáo đạt 92,45% tổng dân số; thực hiện kết nối dữ liệu giám định BHYT, tỷ lệ liên thông đạt 100%...

Ba là, về cách làm hay

Năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo khoa học cấp thành phố, chủ đề: “Thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ” theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đây là cơ sở khoa học nhằm tiếp thu các ý kiến từ cơ sở, ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và ngành chuyên môn… để hoàn thiện các văn bản dự thảo tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Qua Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe các ý kiến phát biểu của các ngành trong khối khoa giáo và ở cơ sở như: (1) Kết quả thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền về công tác BHXH, BHYT năm 2023 và những nội dung cần tập trung tuyên truyền năm 2024. (2) Những thuận lợi và khó khăn trong khám, chữa bệnh cho người có Bảo hiểm y tế năm 2023, một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Thông tin về tình hình mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế trên địa bàn thành phố. (3) Công tác tham mưu quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2023; những nội dung trọng tâm cần quan tâm trong năm 2024. (4) Những giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu quận ủy trên lĩnh vực khoa giáo ở địa phương. (5) Mô hình, cách làm hay trên lĩnh vực khoa giáo mang lại hiệu quả trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.
 
15 1 tham
Đồng chí Trần Hồng Thắm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
 
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Thắm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, ghi nhận và biểu dương sự đoàn kết, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Khoa giáo năm 2023. Nhìn chung, qua 01 năm tổ chức thực hiện, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, phối hợp của các sở, ngành các đoàn thể và Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy đã hoàn thành nhiệm vụ trên lĩnh vực Khoa giáo chương trình đã đề ra; việc tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đúng tiến độ và thời gian quy định; nội dung tham mưu đáp ứng được yêu cầu của Ban Thường vụ Thành ủy; các địa phương, đơn vị trong khối Khoa giáo thực hiện tốt việc tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong tổ chức triển khai, sơ kết, tổng kết và kiểm tra giám sát thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp về công tác Khoa giáo. Đồng thời, các địa phương, đơn vị trong Khối khoa giáo thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình công tác khoa giáo; có quận, huyện tổ chức lồng ghép hoạt động báo cáo Khoa giáo với công tác dư luận xã hội trên địa bàn nhằm kịp thời nắm bắt các khó khăn, tổ chức tháo gỡ, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy.
 
Đồng chí Trần Hồng Thắm lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình triển khai, thực hiện chỉ thị nghị quyết của Đảng và của Thành ủy trong lĩnh vực công tác Khoa giáo:

Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác khoa giáo; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, chú ý đến các nhiệm vụ đột phá và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có liên quan đến công tác Khoa giáo của các địa phương, đơn vị để nhanh chóng thực hiện đạt yêu cầu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ.

Đặc biệt, tiếp tục quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ bằng nhiều phương pháp, hình thức phù hợp, sinh động, nhằm đưa nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống; Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 03/02/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới”, Kế hoạch số 205-KH/TU ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Kế hoạch số 255-KH/TU ngày 20/12/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ”;…

Thứ hai, tiếp tục phối hợp, chủ động công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết... của Đảng và của Thành ủy, của Ban Thường vụ Thành ủy đối với các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tài nguyên và môi trường; chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em; giáo dục và dạy nghề; công tác bảo hiểm y tế, ...làm cơ sở để đánh giá quá trình triển khai thực hiện, tham mưu, đề xuất Thành ủy các giải pháp và định hướng chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện.

Thứ ba, trong quá trình thực hiện cần có sự quan tâm thường xuyên giữ vững mối quan hệ phối hợp, trao đổi, thông tin với các ngành trong khối Khoa giáo; quan tâm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và chính  quyền cùng cấp trên lĩnh vực Khoa giáo; tăng cường tham mưu cấp ủy cùng cấp, định hướng, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiên các chỉ thị, nghị quyết... của Đảng, của Thành uỷ và của địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thứ tư, thường xuyên quan tâm công tác bộ máy, tổ chức nhất là cán bộ phụ trách công tác Khoa giáo, cộng tác viên khoa giáo từ thành phố đến cơ sở; quan tâm công tác bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ; quan tâm công tác sơ kết, tổng kết, giao ban bám chặt tình hình thực tế mà xã hội quan tâm trên địa bàn để kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm và có giải pháp để tham mưu cấp ủy định hướng, chỉ đạo kịp thời.
Bài, ảnh: Nguyễn Ngọc Quy
Phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ

[1] Báo cáo số 342-BC/TU ngày 04/4/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”; Báo cáo số 344-BC/TU ngày 05/4/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư “Về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở”; Báo cáo số 355-BC/TU ngày 21/4/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X  “Về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”; Báo cáo số 366-BC/TU ngày 26/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy tổng kết 10 năm Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Báo cáo số 368-BC/TU ngày 30/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Báo cáo số 382-BC/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư “Về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”; Báo cáo số 389-BC/TU ngày 07/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Báo cáo số 398-BC/TU ngày 01/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII “Về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học”; Báo cáo số 408-BC/TU ngày 18/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII “Về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Báo cáo số 417-BC/TU ngày 19/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; Báo cáo số 418-BC/TU ngày 19/9/2023  của Ban Thường vụ Thành ủy Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về “Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Báo cáo số 436-BC/TU ngày 13/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Báo cáo số 438-BC/TU ngày 17/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

[2] Báo cáo số 336-BC/TU ngày 21/03/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy “về hoạt động nghiên cứu khoa học của các ban, cơ quan Đảng phục vụ công tác tham mưu chiến lược cho Thành ủy giai đoạn từ năm 2016 đến nay”.

[3] Chương trình số 59-KH/TU ngày 06/4/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị “Về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”.

[4] Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 05/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023”.

[5] Kế hoạch số 181-KH/TU ngày 03/4/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Tuyên truyền kết quả sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kế hoạch số 211-KH/TU ngày 12/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy “Tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin) trên địa bàn thành phố”; Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 03/02/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới” và Kế hoạch số 205-KH/TU ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây