Học và làm theo lời Bác

Tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính

Tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính

 •   28/08/2023 08:47:48 PM
 •   Đã xem: 186
Bác Hồ kính yêu của dân tộc Việt Nam là một vị lãnh tụ mẫu mực, luôn nhất quán giữa lời nói và hành động. Bác không chỉ để lại những lời dạy sâu sắc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về việc học tập, rèn luyện những phẩm chất cần-kiệm-liêm-chính, chí công vô tư để phụng sự Tổ quốc và nhân dân mà còn đào tạo, bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo kế cận thành những người cộng sản mẫu mực hội tụ đầy đủ những phẩm chất cao quý đó; trong số những học trò xuất sắc có đồng chí Trần Hữu Dực - Người chiến sĩ cách mạng đã chiến thắng kẻ thù bằng tinh thần thép và ý chí tiến công “bước qua đầu thù”.
2e5d8b9e384d539bb8e4d7568a4db1dd L

Bảo vệ bản chất cách mạng, khoa học và nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

 •   17/08/2023 04:38:39 AM
 •   Đã xem: 784
Bài viết góp phần nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. Từ giá trị nền tảng và sự lan tỏa của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với nhân dân Việt Nam và bạn bè thế giới, bài viết khẳng định bản chất cách mạng, khoa học, nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước kiến tạo, phục vụ hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước kiến tạo, phục vụ hiện nay

 •   15/08/2023 04:52:30 AM
 •   Đã xem: 263
Nói đến nhà nước kiến tạo, phục vụ là nói đến vai trò trung tâm của Nhà nước trong việc kiến tạo các đường lối, chủ trương, chính sách, tạo môi trường, điều kiện để mọi cá nhân, các tầng lớp nhân dân trong xã hội có thể phát huy năng lực, sức sáng tạo vì lợi ích của chính mình và cho cả dân tộc. Trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin, học hỏi kinh nghiệm của các nước tiên tiến trong tổ chức mô hình nhà nước và dựa vào điều kiện cụ thể, đặc thù của Việt Nam, Hồ Chí Minh đã thiết kế và trực tiếp chỉ đạo xây dựng mô hình nhà nước riêng với tiêu chí hàng đầu là nhà nước kiến tạo, thật sự vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
1b904a60b1d6de0a37a9d5919036a5a5 L

Chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác giáo dục lý luận chính trị và việc vận dụng trong tình hình mới

 •   03/08/2023 05:25:45 AM
 •   Đã xem: 418
Công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là một nội dung quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo cán bộ. Trong đó, Người đã chỉ dẫn rất cụ thể về mục đích, nội dung, phương pháp, tổ chức quản lý việc giáo dục lý luận chính trị … Trong điều kiện mới, Đảng ta tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo những chỉ dẫn quý báu đó của Người trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo

 •   03/08/2023 04:56:07 AM
 •   Đã xem: 183
Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà chính trị uyên bác, một nhà tuyên truyền lỗi lạc của cách mạng Việt Nam. Người đã trực tiếp truyền bá lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam. Đồng thời, sử dụng công tác tuyên truyền như một “vũ khí sắc bén” để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân lao động.
BÀI SƯU TẦM NGÀY 3 8 2023

Để Đảng tin, dân mến

 •   03/08/2023 04:21:27 AM
 •   Đã xem: 197
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn xác định cán bộ có vai trò quyết định, là khâu then chốt của then chốt. Trong tác phẩm nổi tiếng "Sửa đổi lối làm việc" viết xong tháng 10/1947, bút danh X.Y.Z, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc... Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Lịch sử dân tộc ta từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã chứng minh hùng hồn quan điểm đó của Người.
Vận động nhân dân làm theo gương Bác

Vận động nhân dân làm theo gương Bác

 •   31/07/2023 01:13:47 PM
 •   Đã xem: 150
Hơn 3 năm qua, cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, có nhiều hành động thiết thực chăm lo cho dân. Nổi bật như việc vận động xã hội hóa hơn 4,6 tỉ đồng nâng cấp 29 hẻm, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, khu dân cư văn minh.
ffb0c9cc6a0ddcf04d29cb8f4142a735 L

Quan điểm của Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức của người cán bộ Quân đội

 •   31/07/2023 04:26:49 AM
 •   Đã xem: 4961
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm xây dựng chuẩn mực đạo đức của người cán bộ Quân đội nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội thật sự mẫu mực, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.
6f09ca933b382cee7de5a062d2cc5aaa L

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người Việt Nam là sự kết tinh, phát triển giá trị dân tộc và nhân loại

 •   31/07/2023 03:38:54 AM
 •   Đã xem: 2894
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người Việt Nam là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về vai trò của con người, mục đích, nội dung, biện pháp xây dựng con người; là tài sản tinh thần to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta; là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam để Đảng đề ra đường lối, chủ trương về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Bài viết khái quát cơ sở hình thành và giá trị lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người Việt Nam.
Học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

 •   26/07/2023 11:08:01 PM
 •   Đã xem: 155
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao sự cần thiết và vai trò của việc nêu gương đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Nêu gương được Người coi là một trong những cách thức quan trọng để cán bộ, đảng viên phát huy trách nhiệm của mình trước Đảng và trước nhân dân. Tư tưởng đó của Người có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay.
Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh với con đường độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam

Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh với con đường độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam

 •   18/07/2023 06:39:36 AM
 •   Đã xem: 241
Những phẩm chất thiên tài kết hợp với hoạt động thực tiễn phong phú, sinh động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành cơ sở quan trọng trong việc lựa chọn con đường độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam, đồng thời thể hiện rõ tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo của Người, tiếp tục soi sáng con đường phát triển bền vững cho dân tộc Việt Nam hiện nay.
Chi bộ ấp Nhơn Thọ 2 làm theo gương Bác

Chi bộ ấp Nhơn Thọ 2 làm theo gương Bác

 •   17/07/2023 06:08:24 AM
 •   Đã xem: 160
Chi bộ ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Ðiền, đã phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) và nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Nhờ đó, Chi bộ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao.
Từ lời kêu gọi thi đua ái quốc đến khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Từ lời kêu gọi thi đua ái quốc đến khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

 •   11/07/2023 05:43:24 AM
 •   Đã xem: 175
Ngày 11/6/1948, giữa bộn bề công việc của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, chính thức phát động phong trào thi đua ái quốc trên cả nước. 75 năm qua, những tư tưởng, quan điểm của Người về thi đua ái quốc vẫn vẹn nguyên giá trị và tinh thần thời đại, khởi nguồn và tạo động lực cho những khát vọng, sáng tạo, cống hiến để hiện thực khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong bối cảnh hiện nay.
BH

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người vào xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện na

 •   05/07/2023 06:31:55 AM
 •   Đã xem: 272
Kế thừa truyền thống dân tộc và các giá trị của nhân loại, đặc biệt là lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một di sản tư tưởng đồ sộ, trong đó có tư tưởng về pháp quyền và quyền con người. Có thể khẳng định, tôn trọng, bảo vệ quyền con người trong nhà nước pháp quyền là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt tư tưởng của Người, vừa đóng góp vào các giá trị chung về quyền con người của nhân loại, vừa định hướng cho hoạt động của Đảng và Nhà nước trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.
Thiết thực hành động theo gương Bác

Thiết thực hành động theo gương Bác

 •   25/06/2023 11:02:37 PM
 •   Đã xem: 137
Năm nay, UBND quận Ninh Kiều tặng Giấy khen 22 tập thể, 30 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Kết luận số 01-KL/TW). Ðó là những tập thể, cá nhân đã có những hành động thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần xây dựng Ninh Kiều xứng tầm đô thị trung tâm của thành phố.
Nhiều việc thiết thực làm theo gương Bác

Nhiều việc thiết thực làm theo gương Bác

 •   19/06/2023 03:37:13 AM
 •   Đã xem: 180
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Ðảng bộ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ (CB), đảng viên (ÐV). Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của CB, ÐV, lan tỏa rộng khắp ra các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Ðảng bộ. Năm 2023, Ðảng bộ phường Hưng Lợi là 1 trong 31 tập thể được UBND thành phố tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Bài sưu tầm ngày 19 6 2023

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển toàn diện trong công cuộc đổi mới hiện nay

 •   19/06/2023 02:51:10 AM
 •   Đã xem: 645
Ngay từ giữa thế kỷ XX, Hồ Chí Minh đã có cái nhìn khoa học và hiện đại về phát triển xã hội, trong đó có những vấn đề mà nhiều lý thuyết phát triển ngày nay đang đặt ra như phát triển toàn diện, phát triển bền vững, phát triển nhân văn. Những vấn đề về mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế và xã hội, vật chất và tinh thần… đã được Hồ Chí Minh đề cập sâu sắc trong quan niệm và thể hiện sinh động trong thực tiễn Người lãnh đạo xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
BAI SUU TẦM NGÀY 16 6 2023

Quán triệt tư tưởng Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

 •   16/06/2023 04:33:35 AM
 •   Đã xem: 175
Cách đây 75 năm, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở giai đoạn gay go, quyết liệt, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc nhằm kêu gọi toàn dân tích cực thi đua diệt “giặc đói”, “giặc dốt”, diệt giặc ngoại xâm, v.v.
Tầm nhìn văn hóa sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Tầm nhìn văn hóa sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Lời kêu gọi thi đua ái quốc

 •   09/06/2023 03:55:11 AM
 •   Đã xem: 248
Toàn văn Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tổng số 448 từ, song hàm chứa một tư tưởng lớn về thi đua yêu nước. Văn bản với những lời ngắn, câu gọn mà vẫn bao quát đầy đủ mục tiêu, ý nghĩa, nội dung, phương pháp, thành phần tham gia thi đua. Hơn thế, lời hiệu triệu này còn hàm chứa những thông điệp văn hóa sâu sắc và có giá trị vượt thời gian.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây