Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Kết luận số 64-KL/TW Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023 - 2024

Thứ năm - 18/01/2024 09:07 932 0
Ngày 12/01/2024, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chương trình số 70-CTr/TU triển khai thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023 – 2024.
Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện Kết luận số 64-KL/TW; việc triển khai thực hiện Kết luận số 64-KL/TW phải được quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Ban Thường vụ cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chương trình xác đĩnh cụ thể 17 chỉ tiêu kihh tế - xã hội chủ yếu năm 2024 trên các lĩnh vực như: Các chỉ tiêu kinh tế; các chỉ tiêu xã hội; các chỉ tiêu môi trừờng; chỉ tiêu quốc phòng - an ninh. Tiêu biểu như: Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 7,5 - 8%; trong đó: nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,5 - 3,0%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,0 - 9,5%; dịch vụ tăng 7,8 - 8,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,0 - 6,5%; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - giá hiện hành) bình quân đầu người đến năm 2024 đạt 104 - 106 triệu đồng; tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: Trẻ vào học mẫu giáo 99,15%, bậc tiểu học 100%, bậc trung học cơ sở 95,5%, phấn đấu ít nhất 86% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp; giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,06%, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,15%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,55%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: 100%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 100%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: 4,2%; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch 97,33%, trong đó: đô thị đạt 99,6%, nông thôn đạt 94%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự” và “3 không: không tội phạm, không ma túy, không mại dâm” đạt từ 75% trở lên...

Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra chương trình cũng xác định các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện như:

Về phát triển kinh tế: Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tận dụng các cơ hội cho phát triển; tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, trọng tâm là kinh tế số và tăng trưởng xanh; tăng cường huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển các thành phần kinh tế; thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, đất đai, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh liên kết vùng, hợp tác quốc tế và hợp tác với các tỉnh, thành.

Về văn hóa - xã hội: Tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện các chỉ tiêu về giáo dục năm 2024 và nhiệm vụ năm học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2021 - 2025 và quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Về công tác dân số trong tình hình mới”, Đề án số 08-TU/ĐA của Thành ủy về xây dựng y tế thông minh, trọng tâm là y tế cộng đồng giai đoạn 2021 – 2030; củng cố và phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp; nâng cao chất lượng đào tạo nghề của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên...; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030; Đề án bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; tập trung triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2024 theo hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ ưu tiên, công nghệ cao trong các lĩnh vực nuôi trồng nông nghiệp và thủy sản, y sinh, năng lượng, giao thông vận tải, xây dựng và các lĩnh vực có liên quan phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Phối hợp tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp thành phố năm 2024; tăng cường kiểm tra chuyên đề về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả, nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, nhất là trong thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Thông tin đầy đủ, kịp thời về các vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm;...

Về quốc phòng - an ninh: Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo, gắn với tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp; tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, quan tâm giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo; không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn thành phố...
PV
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây