Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Thứ ba - 05/03/2024 04:24 171 0
Ngày 04/3/2024, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn thành phố.
Chỉ thị nêu rõ: ngày 06/6/2016, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố. Từ đó đã đạt nhiều kết quả tích cực; đồng thời để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, trọng tâm là Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”, Luật Thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014, Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác Thi hành án dân sự, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và Thi hành án hành chính.

Cấp ủy đảng, chính quyền nhận thức đúng đắn, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, đơn vị; thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Hai là, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan chức năng chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; tập trung giám sát việc chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của Chấp hành viên; trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trong công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; chủ động phối hợp làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác chấp hành các quy định, của pháp luật nói chung, quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính nói riêng.

Ba là, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự:

Có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, trong đó quan tâm đến công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; các hoạt động công chứng, đấu giá tài sản, luật sư, thừa phát lại có liên quan đến thi hành án dân sự. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành; xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân trốn tránh, không thi hành án hành chính nhằm đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính; quan tâm hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Cơ quan Thi hành án dân sự theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; thường xuyên củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp theo Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao về quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án, Công văn số 776-CV/TU ngày 05/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính trên địa bàn thành phố.

Bốn là, Đảng ủy Công an thành phố, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự các cấp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thi hành án trong việc đảm bảo an ninh, trật tự trong cưỡng chế thi hành án (nếu có).

Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật về công tác kiểm sát hoạt động thi hành án đối với Cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp; kịp thời kiến nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan thi hành nghiêm túc các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật; thường xuyên kiểm sát chuyên đề, đột xuất đối với các lĩnh vực nhạy cảm trong công tác thi hành án dân sự, nhất là đối với công tác quản lý tiền, tài sản, tang vật, các vụ, việc thi hành án kéo dài, có đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm…; quan tâm xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức tập huấn, các Hội nghị chuyên đề về kiểm sát thi hành án dân sự, nâng cao kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự cho cán bộ, công chức, kiểm sát viên các cấp.

Năm là, các quận ủy, huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng Cơ quan Thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo Cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tập trung lãnh đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ cơ quan Thi hành án dân sự và các cơ quan chức năng có liên quan tập trung rà soát, xử lý dứt điểm những vụ việc tồn đọng, phức tạp, dư luận quan tâm trên địa bàn có liên quan đến công tác thi hành án dân sự. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cùng cấp; định kỳ, đột xuất tổ chức họp nghe cơ quan Thi hành án dân sự báo cáo kết quả hoạt động, đề xuất những biện pháp tổ chức thi hành án dân sự, thi hành án hành chính phức tạp, kéo dài để có chủ trương, giải pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

Sáu là, cơ quan Thi hành án dân sự: Triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi hành án dân sự; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính giai đoạn 2022 - 2026; Công văn số 774-CV/TU ngày 31/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự; quản lý chặt chẽ công tác kế toán và quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ thi hành án, giảm án tồn đọng, nhất là đối với các vụ, việc có tính chất phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương; xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp thi hành án đạt và vượt chỉ tiêu về việc, về tiền; nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên quan tâm phối hợp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng, chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, chấp hành viên, công chức thi hành án dân sự các cấp thật sự liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, nắm vững chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo Cục, các Chi cục Thi hành án dân sự. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác thi hành án dân sự, nhất là đối với công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo nghiệp vụ; công tác quản lý tài chính, kế toán tại Cục, các Chi cục Thi hành án dân sự. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện và tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị này.
Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy.
PV
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây