Tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của đồng bào Khmer thật sự vui tươi, ý nghĩa, thiết thực

Thứ ba - 05/03/2024 04:17 1.142 0
Ngày 27/02/2024, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Công văn số 969-CV/TU chỉ đạo về tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024.
Theo đó, để tổ chức các hoạt động đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của đồng bào Khmer thật sự vui tươi, ý nghĩa, thiết thực, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo nói riêng; nhất là đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư “Về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới”, Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới” và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác dân tộc, tôn giáo, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân tộc, tôn giáo, góp phần phát huy truyền thống và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của đồng bào Khmer thật sự ý nghĩa, vui tươi, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer và điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; tiếp tục giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer, gắn với đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo.

Thứ ba, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân nhân thành phố chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Chỉ đạo tăng cường phối hợp, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho đồng bào dân tộc Khmer theo quy định; quan tâm huy động các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer trong dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên người dân tộc Khmer được đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 theo quy định.

- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, chúc mừng các tổ chức Phật giáo Nam tông Khmer, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố, Học viện Phật Giáo Nam tông Khmer, các vị chức sắc, sư sãi, achar, ban quản trị các chùa, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang là người dân tộc Khmer tiêu biểu, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer ở địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện kịp thời, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer.

- Tăng cường theo dõi, nắm tình hình, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, tội phạm và tệ nạn xã hội trước, trong và sau khi diễn ra các hoạt động đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các âm mưu, hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tự do tín ngưỡng, vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch, phản động để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, gây rối, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố.

Thứ tư, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ tiếp tục chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các chuyên trang, chuyên mục; đẩy mạnh đưa tin, bài, phóng sự giới thiệu về những nét văn hóa truyền thống, đặc trưng, gương người tốt, việc tốt, các mô hình kinh tế hiệu quả trong đồng bào dân tộc Khmer, về tình hình đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 trên địa bàn thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Công văn này và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả tổ chức thực hiện.
PV
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây