Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới

Thứ ba - 05/03/2024 04:07 56 0
Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành Kế hoạch số 265-KH/TU về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư “Về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới” (Chỉ thị số 25-CT/TW).
Qua đó, nhằm quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Chỉ thị số 25-CT/TW, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân trong công tác y tế cơ sở. Đồng thời, chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng           cơ chế, chính sách và bố trí nguồn lực cho công tác y tế cơ sở phù hợp, hiệu quả. Xác định nhiệm vụ cụ thể và trách nhiệm của các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW.

Kế hoạch đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện, cụ thể như: Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong xây dựng, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về y tế cơ sở; tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở gắn với đổi mới cơ chế tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của y tế cơ sở.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu: Việc triển khai thực hiện phải bám sát các nội dung trong Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, bảo đảm thiết thực, khả thi. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, với lộ trình thời gian thực hiện, đảm bảo phù hợp, hiệu quả.
PV
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây