Triển khai Hướng dẫn công tác dư luận xã hội năm 2024

Thứ hai - 05/02/2024 11:36 95 0
Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ ban hành Hướng dẫn số 50-HD/BTGTU về công tác dư luận xã hội năm 2024.
Nhằm mục đích giúp cấp ủy, chính quyền các cấp xác định các nhiệm vụ trọng tâm của công tác dư luận xã hội năm 2024; nắm bắt kịp thời, sát thực tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về những vấn đề, sự kiện có tính thời sự trong nước và quốc tế; kịp thời dự báo, phát hiện, xử lý những “điểm nóng” về chính trị, xã hội. Qua đó, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, giúp Ban Tuyên giáo các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác dư luận xã hội năm 2024; triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của cấp ủy về công tác dư luận xã hội. Công tác dư luận xã hội cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, gắn với sự vận động phong phú của thực tiễn; bám sát những vấn đề, sự kiện mà Nhân dân quan tâm; tích cực triển khai bằng nhiều hình thức, phương pháp phù hợp, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội, đẩy mạnh công tác dự báo, định hướng dư luận xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ hướng dẫn các hoạt động chủ yếu trong năm 2024 như:

Một là, Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”, Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương và các định hướng, chỉ đạo của Đảng đối với lĩnh vực công tác dư luận xã hội được đề cập trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII: “Chủ trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội”; “Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội và đánh giá sự hài lòng của người dân; chủ động dự báo tình hình, xử lý kịp thời thông tin, định hướng dư luận”.

Hai là, tiếp tục rà soát, chủ động tham mưu cho cấp ủy kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội; bảo đảm đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, đại diện cho các khu vực, ngành, đoàn thể và giai tầng trong xã hội, đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn căn cứ theo quy chế hoạt động cộng tác viên. Kịp thời thay thế những cộng tác viên không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả. Khuyến khích xây dựng mạng lưới cộng tác viên đến ấp, khu vực nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy rà soát, bổ sung Quy chế hoạt động của cộng tác viên dư luận xã hội phù hợp với điều kiện, thực tiễn địa phương, đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên các cấp trong tình hình hiện nay.

Ba là, Ban Tuyên giáo các cấp tổ chức nghiêm túc, định kỳ Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Cần chủ động nắm bắt, tổng hợp và phản ánh dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trước những vấn đề, sự kiện quan trọng ở địa phương, cơ quan, đơn vị ở trong nước và quốc tế. Đặc biệt, nắm bắt, tổng hợp và phản ánh dư luận xã hội trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Nắm bắt và định hướng dư luận xã hội chung quanh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; việc triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 (khóa XIII), Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp ủy các cấp, nhất là với các Hội nghị Trung ương diễn ra trong năm 2024, những hoạt động chung quanh các kỳ họp thứ 7, 8 của Quốc hội (bất thường và thường kỳ); các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp;…

Bốn là, Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức các cuộc điều tra, thăm dò dư luận xã hội trong năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, bám sát chương trình làm việc Thành ủy và cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị. Đối với các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội, trước khi xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện và sau một thời gian tổ chức thực hiện phải tiến hành điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

Các cuộc điều tra, thăm dò dư luận xã hội phải bảo đảm tính khoa học, tuân thủ quy trình, phương pháp thực hiện, tính đại diện (chọn mẫu), độ tin cậy, tính kịp thời của thông tin. Đa dạng hóa hình thức, phương pháp điều tra, thăm dò dư luận xã hội, kết hợp các hình thức: điều tra trực tiếp bằng phiếu hỏi tự điền; điều tra trực tuyến (online); điều tra qua điện thoại; điều tra qua thư điện tử...

Năm là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big data) trong công tác nắm bắt, thăm dò, nghiên cứu, định hướng dư luận xã hội. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về dư luận xã hội; tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác dư luận xã hội cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp.

Sáu là, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong công tác điều tra, thăm dò, nắm bắt, nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội; thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”;...
Lê Phương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây