Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và thời gian tới

Thứ ba - 05/03/2024 04:10 57 0
Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành Công văn số 963-CV/TU chỉ đạo về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và thời gian tới.
Ban Thường vụ Thành ủy xác định năm 2024 là năm đánh dấu chặng đường 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 - 01/01/2024), là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, tiềm ẩn tác động tiêu cực đến triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của thành phố; bên cạnh những cơ hội, thuận lợi, nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng và đời sống Nhân dân.

Quán triệt, thực hiện Thông báo số 38-TB/TW ngày 02/02/2024 của Bộ Chính trị về tình hình và kết quả nổi bật quý IV và cả năm 2023, một số công việc trọng tâm trong thời gian tới; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các văn bản chỉ đạo có liên quan. Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, với tinh thần quyết tâm chính trị cao, bắt tay vào công việc, đảm bảo hoạt động công vụ diễn ra thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân; khẩn trương khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ ngay từ đầu năm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, tập trung xử lý ngay công việc, bảo đảm hoạt động công vụ diễn ra thông suốt, đạt tiến độ, chất lượng, hiệu quả, không để chậm trễ ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực; rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo từng tháng, quý để tập trung chỉ đạo, điều hành, có phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả; quyết tâm, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm để phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 đề ra.

2. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023 - 2024; các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các Nghị quyết, Chương trình, Đề án chuyên đề của Thành ủy. Phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 của Thành ủy với chủ đề “Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố”, tạo không khí phấn khởi, thi đua phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội, Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung, nâng cao chất lượng thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, sát thực tiễn.

3. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Thường xuyên rà soát, cập nhật các chủ trương, nghị quyết, quy định mới của Trung ương và Thành ủy để bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện quy định, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, đảm bảo rõ ràng, chặt chẽ, đúng quy định. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chủ động nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

4. Tăng cường kỷ luật tài chính, quản lý chặt chẽ công tác thu, chi ngân sách; thực hiện các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách nhà nước. Triển khai quyết liệt, đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công ngay từ đầu năm, nhất là các dự án trọng điểm, dự án sử dụng vốn ODA, dự án có tỷ trọng vốn lớn. Thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ổn định đời sống người dân, đảm bảo bàn giao mặt bằng thi công. Tập trung thúc đẩy tiến độ thi công các công trình hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia: dự án thành phần thuộc tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; các dự án thành phần của dự án kết nối trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, dự án phát triển các hành lang đường thủy; các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển, logistics...

5. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn thành phố phục hồi các dự án gặp khó khăn trong quá trình triển khai. Tập trung giải quyết các vướng mắc về thủ tục pháp lý liên quan đến quy hoạch, đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng... các dự án thuộc danh mục mời gọi đầu tư vốn ngoài ngân sách, góp phần thực hiện hiệu quả thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư có thể triển khai ngay các dự án.

6. Đẩy nhanh tiến độ lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025), đảm bảo kịp thời, khả thi, thống nhất, đồng bộ theo đúng quy định của pháp luật đất đai, pháp luật quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, sớm trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Cần Thơ và các quy hoạch hạ tầng đã được phê duyệt.

7. Tăng cường công tác phối hợp trong quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, nhất là bảo đảm nguồn cung xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật mọi hành vi gian lận thương mại, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường để thu lợi bất chính.

8. Theo dõi sát diễn biến thời tiết, chỉ đạo, hướng d n các địa phương có phương án sản xuất phù hợp, đảm bảo nguồn nước tưới, cây giống và vật tư đầu vào phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác phối hợp, theo dõi tình hình cung cầu vật tư nông nghiệp và các mặt hàng nông sản; chủ động có biện pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng khan hiếm.

9. Quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa - xã hội trên địa bàn thành phố, tăng cường quản lý trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, nhất là các khu vực cửa ngõ thành phố; quản lý chặt chẽ việc đào đường để thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật (điện, nước) trên các tuyến đường, tạo thuận lợi, an toàn cho người dân và du khách.

10. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ. Triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các tội phạm có xu hướng gia tăng sau Tết Nguyên đán, như cướp giật, trộm cắp tài sản, tín dụng đen, đánh bạc và tổ chức đánh bạc... Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

11. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; làm tốt, hiệu quả hơn nữa, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực; khắc phục tình trạng làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không dám làm. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

12. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng¸ đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, tiêu cực, sai sự thật, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, thi đua trong lao động, sản xuất, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo.
PV
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây