Triển khai Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2024 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Thứ hai - 05/02/2024 11:33 51 0
Với mục đích tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng và thành phố. Qua đó, giúp Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên trong năm 2024. Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành Hướng dẫn số 49-HD/BTGTU về thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2024 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, sâu sắc về nhận thức của cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên. Từ đó, nâng cao trách nhiệm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám sát để phát huy thế mạnh, hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; đội ngũ báo cáo viên các cấp bám sát các nhiệm vụ của cấp ủy và Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, tham mưu cấp ủy triển khai đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo năm 2024. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tăng cường tính định hướng, thuyết phục của tuyên truyền miệng. Tập trung đổi mới theo tinh thần hướng mạnh về cơ sở, khắc phục tình trạng “nghẽn” thông tin định hướng từ cấp ủy cơ sở đến cán bộ đảng viên và quần chúng Nhân dân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, số hóa thông tin, phát huy tối đa ưu thế của báo chí, các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để hỗ trợ hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn các hoạt động chủ yếu năm 2024 cụ thể như: tổ chức Hội nghị Báo cáo viên định kỳ hàng tháng và đột xuất (nếu có) bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp; tiếp tục kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; chế độ cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện khảo sát, kiểm tra công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở và chế độ, chính sách trong công tác tuyên truyền miệng.

Song song đó, Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố cần bám sát hướng dẫn, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Thành ủy và cấp ủy tập trung tuyên truyền một số nội dung quan trọng như:

Thứ nhất, về công tác xây dựng Đảng: tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, gắn với triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả và những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; …

Thứ hai, về phát triển kinh tế - xã hội: tuyên truyền Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường, tháng 01/2023; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030…

Thứ ba, về lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học, giáo dục - đào tạo, công nghệ và môi trường: những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ được nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả sau 3 năm thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030; Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; hoạt động lễ hội của nước ta hiện nay; công tác chỉ đạo tổ chức, quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong năm 2024…

Thứ tư, về quốc phòng, an ninh: kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI); Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII); tuyên truyền chủ trương tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tình hình Biển Đông, biên giới trên đất liền, nhiệm vụ đặt ra trong công tác đấu tranh vừa bảo vệ chủ quyền, các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của quốc gia, vừa giữ vững môi trường hòa bình để phát triển; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội năm 2023; nhiệm vụ công tác năm 2024;...

   Thứ năm, về công tác đối ngoại: đường lối đối ngoại của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam; quan hệ của Việt Nam với các nước láng giềng, với ASEAN, các nước lớn và các nước, đối tác quan trọng của Việt Nam; tuyên truyền, định hướng chính trị về các sự kiện nổi bật của thế giới trong năm 2024 được dư luận xã hội quan tâm...

Để công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2024 trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt hiệu quả, Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố cần tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng và tổ chức thực hiện phù hợp tại địa phương, đơn vị mình.
                                                                                                             Hoàng Oanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây