Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Thứ ba - 16/04/2024 12:28 64 0
Ngày 16/4/2024, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Công văn số 995-CV/TU chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.
Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, quan điểm, chính sách, văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, đảm bảo nghiêm túc, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước; đồng thời, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng như vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trọng tâm là Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “Về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” (viết tắt là Nghị quyết số 43-NQ/TW), Nghị quyết số 26/NQ-MTTW-ĐCT ngày 11/11/2023 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” (viết tắt là Nghị quyết số 26/NQ-MTTW-ĐCT); đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân thành phố về ý nghĩa lịch sử, truyền thống đoàn kết của dân tộc, làm sâu sắc thêm mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Hai là, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, quan điểm, chương trình, kế hoạch hành động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; quan tâm đổi mới hình thức tổ chức, mở rộng, nâng cao hiệu quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hàng năm, nhất là việc phát huy những mặt tốt của các hình thức cộng đồng truyền thống, góp phần tuyên truyền, phổ biến, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ ngày càng hiện đại, văn minh và bền vững.

Ba là, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trọng tâm là Nghị quyết số 43-NQ/TW, Nghị quyết số 26/NQ-MTTW-ĐCT; chủ động đổi mới nội dung, chương trình, hình thức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa bàn dân cư, góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.
PV
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây