Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Thứ tư - 03/04/2024 04:39 52 0
Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Kết luận số 69-KL/TW).
Nhằm quán triệt nghiêm túc, đầy đủ Kết luận số 69-KL/TW; nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Kết luận số 69-KL/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 20-NQ/TW), gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch xác định 6 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đổi mới tư duy, hoàn thiện chính sách, pháp luật, nâng cao vai trò quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hội nhập, hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các quận ủy, huyện ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nội dung Kết luận số 69-KL/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa phương và đơn vị.

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai hiệu quả Kết luận số 69-KL/TW và Kế hoạch này, quan tâm bố trí đủ nguồn lực để thực hiện Kế hoạch và các nội dung khác có liên quan; phân công, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân các nội dung về phát triển khoa học và công nghệ; phát huy vai trò phản biện xã hội, tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển khoa học và công nghệ.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị  có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai Kết luận số 69-KL/TW; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác triển khai, quán triệt thực hiện Kết luận số 69-KL/TW và Kế hoạch này; định kỳ tham mưu sơ kết, tổng kết và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện.
PV
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây