Cần Thơ: Triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Thứ hai - 13/05/2024 11:43 94 0
Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Công văn số 1007-CV/TU triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, bám sát các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của các cơ quan chức năng, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn có liên quan đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ lực lượng Công an xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ; giúp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, khẩn trương triển khai, quán triệt, thể chế hóa, tổ chức thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; nghiên cứu ban hành quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý; các chế độ, chính sách và mức hỗ trợ thường xuyên cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đảm bảo đầy đủ, đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố: Căn cứ Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 của Chính phủ và các quy định, hướng dẫn có liên quan, triển khai quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ; nghiên cứu quyết định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cần thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thuộc phạm vi quản lý đến từng đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn. Quan tâm bố trí ngân sách hỗ trợ mua sắm, sửa chữa phương tiện, thiết bị; công tác tập huấn, diễn tập, hội thi do địa phương tổ chức; bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đảm bảo ngân sách thực hiện các khoản chi khác cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn rà soát, bố trí địa điểm, nơi làm việc cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phù hợp với tình hình của địa phương.

Đảng ủy Công an thành phố lãnh đạo Công an thành phố: Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Nghị định số 40/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024, Thông báo kết luận số 119/TB-V01 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan, gắn với thực hiện các văn bản của Trung ương, của Thành ủy về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân, nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, sát hợp với tình hình thực tiễn, đúng thời gian quy định. Căn cứ Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Thông báo kết luận số 119/TB-V01 ngày 03/4/2024 của Văn phòng Bộ Công an, nhất là các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong Thông báo kết luận và các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các chương trình, đề án, kế hoạch, phương án để cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ, hiệu quả, đúng quy định.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để kịp thời chỉ đạo.
Thảo Ngô
File đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây