Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)

Thứ tư - 10/04/2024 03:52 125 0
Ngày 01/4/2024, Ban Thường vụ Thành ủy phát hành Kế hoạch số 285-KH/TU tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).
Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2024, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của thành phố, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm được tổ chức với nội dung và hình thức phù hợp, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định, hướng dẫn; lồng ghép tuyên truyền triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của đất nước, của thành phố, địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng, tự hào trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Chủ đề tuyên truyền: “CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ - SỨC MẠNH VIỆT NAM, TẦM VÓC THỜI ĐẠI”.

Nội dung tuyên truyền: (1) Bối cảnh lịch sử, âm mưu của thực dân Pháp trong kế hoạch Nava; chủ trương của Đảng ta về mở Chiến dịch Điện Biên Phủ; diễn biến, kết quả của Chiến dịch; những chiến thắng và chiến công của quân, dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. (2) Tuyên truyền về tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn, sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại; khẳng định tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta, nhất là đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. (3) Tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của Quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. (4) Tình đoàn kết chiến đấu thủy chung, son sắt của quân và dân ba nước Đông Dương; sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Nhân dân ta. (5) Công lao, đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và các tầng lớp Nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. (6)  Những bài học kinh nghiệm quý báu của Chiến thắng Điện Biên Phủ cần tiếp tục được phát huy, lan tỏa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. (7) Chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. (8) Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành, đoàn thể từ Trung ương, thành phố tới cơ sở; chú trọng đến các phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, hoạt động về nguồn; biểu dương, khích lệ các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng. (9) Tập trung tuyên truyền các sự kiện, hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) cấp quốc gia, do Trung ương tổ chức...

 Hình thức tuyên truyền: Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể  của từng địa phương, đơn vị và các đối tượng cụ thể để xác định hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh việc sử dụng các loại hình báo chí, các phương tiện truyền thông mới, các hình thức trực tuyến, mạng xã hội, công nghệ hiện đại trong tuyên truyền, nhằm phổ biến rộng rãi, nhanh chóng, hiệu quả các nội dung liên quan.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức trực quan, sinh động như: tuyên truyền trên báo chí, Internet, mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, các phương tiện cổ động trực quan: pano, áp phích, triển lãm mỹ thuật…; qua hệ thống truyền thanh các xã, phường, thị trấn; thông qua các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền, hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các đoàn thể chính trị - xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)!
2. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu!
3. Chín năm làm một Điện Biên - Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng!
4. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam!
5. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh!
6. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Một kỳ tích của thời đại Hồ Chí Minh!       
7. Điện Biên Phủ - Chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam!
8. Phát huy mạnh mẽ tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!
9. Điện Biên Phủ - Chiến thắng của sức mạnh trí tuệ và lòng dân Việt Nam!
10. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Là chiến thắng của tình đoàn kết quốc tế!
11. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
12. Tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ muôn năm!
13. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
14. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
15. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
H.O
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây