Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

Thứ sáu - 15/03/2024 12:29 62 0
Thành ủy vừa ban hành Chương trình số 72-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”.
Chương trình nêu rõ quan điểm: Đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan tr ng, là một trong nh ng lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tăng cường liên kết, hợp tác trong đội ngũ doanh nhân, gi a doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức cùng thực hiện mục tiêu phát triển đất nước. Xây dựng, tôn vinh, cổ vũ đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, thượng tôn pháp luật, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, ình đẳng để doanh nghiệp phát triển và cống hiến là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và đội ngũ doanh nhân gắn với quá trình hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Chương trình nêu mục tiêu tổng quát đó là: Phát triển đội ngũ doanh nhân thành phố Cần Thơ lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, 3 làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang ản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức ảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước. 

Mục tiêu đến năm 2030, phát triển đội ngũ doanh nhân thành phố Cần Thơ có quy mô, năng lực và trình độ, đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn; một số doanh nghiệp lớn có vai trò, góp phần dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt; một số doanh nghiệp có vị thế, vai trò quan tr ng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, có năng lực cạnh tranh trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn.

Và tầm nhìn đến năm 2045, phát triển đội ngũ doanh nhân thành phố Cần Thơ có quy mô, năng lực và trình độ, đáp ứng mục tiêu của các quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín trong khu vực và quốc tế; một ộ phận doanh nghiệp có thương hiệu quốc gia, dẫn dắt một số chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

Chương trình đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện cụ thể như sau: (1) Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nƣớc; (2) Hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trƣờng đầu tƣ, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến; (3) Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong thời kỳ mới; (4) Xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh, phát huy tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nƣớc phồn vinh, hạnh phúc; (5) Tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dƣới sự lãnh đạo của Đảng; (6) Phát huy vai trò của các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp; (7) Tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nƣớc trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân.
PV
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây