Cần Thơ: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư “Về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”

Thứ hai - 18/03/2024 12:30 153 0
Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư “Về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, ngày 14/3/2024 Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành Công văn số 978-CV/TU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở; nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, với lực lượng nòng cốt là ban tuyên giáo các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; qua đó, bảo đảm tính thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Hai là, quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn với việc tăng cường tính định hướng, thuyết phục của công tác tuyên truyền miệng, nhất là những nội dung về nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, …; kết hợp hài hòa giữa cung cấp thông tin về tình hình trong nước và quốc tế, tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch…

Ba là, đa dạng hóa phương thức, nâng cao hiệu quả các loại hình tuyên truyền miệng, hướng mạnh về cơ sở; tăng cường hình thức tuyên truyền trực tiếp đối với lĩnh vực, địa bàn, vẫn đề phức tạp, nhạy cảm; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên…

Bốn là, cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; quan tâm rà soát xây dựng các chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc phạm vi phụ trách, chú trọng địa bàn trọng điểm, địa phương có số đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm là, các quận ủy, huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quy định có liên quan để xây dựng quy chế, hướng dẫn thực hiện chế độ đối với đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Sáu là, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, bổ sung chế độ, chính sách đối với báo cáo viên các cấp; đồng thời, hướng dẫn, định hướng nội dung, cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW và Công văn này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để chỉ đạo.
                                                                                                                            
Hoàng Oanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây