Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

Thứ sáu - 15/03/2024 12:30 82 0
Thành ủy vừa ban hành Chương trình số 73-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII “Về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nƣớc nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.
Theo đó, chương trình nêu rõ quan điểm: Đội ngũ trí thức là nguồn lực quan trọng, phản ánh tiềm lực của mỗi đơn vị, địa phương và của cả quốc gia; là lực lượng có vai trò quan trọng trong liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; là nguồn lực đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế tri thức, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; là nhân tố quan trọng trong nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là đầu tư cho xây dựng, bồi đắp “nguyên khí quốc gia” và phát triển bền vững; là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và xã hội. Chú trọng phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn, trí thức của thành phố đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, có cơ chế, chính sách đột phá thu hút, trọng dụng trí thức, đặc biệt là chuyên gia đầu ngành và nhân tài của thành phố; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lớp trí thức trẻ, kế cận. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, khoa học công nghệ, kinh phí…, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động nghiên cứu. Tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng, học thuật, thực hành dân chủ trong hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của trí thức vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; tạo môi trường, điều kiện và động lực để phát huy vai trò, sự cống hiến đặc biệt quan trọng của đội ngũ trí thức. Động viên đội ngũ trí thức thành phố nêu cao lòng tự hào, vinh dự và trách nhiệm đối với Tổ quốc và dân tộc, không ngừng phấn đấu nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ, tích cực đóng góp cho sự phát triển của đất nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng.

Chương trình cũng xác định mục tiêu đến năm 2030, phát triển đội ngũ trí thức về số lượng và chất lượng, nhất là đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong các lĩnh vực then chốt, trọng yếu của thành phố và vùng đồng bằng sông Cửu Long, lĩnh vực mới, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thực thi hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương; hoàn thiện cơ chế, chính sách của địa phương bảo đảm khả thi, đồng bộ, tạo cơ hội, điều kiện, động lực cho đội ngũ trí thức phát triển toàn diện, nâng cao năng lực, trình độ và cống hiến cho thành phố và cho đất nước. Ưu tiên đảm bảo nguồn lực cho đầu tư phát triển khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ mũi nhọn; quan tâm đầu tư cho nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng lĩnh vực thành phố có thế mạnh, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học lý luận chính trị, quản lý, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, văn học, nghệ thuật. Phát triển một số cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn thành phố đạt trình độ tiên tiến, trong đó Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thuộc nhóm các trường đại học hàng đầu Châu Á. Tăng số lượng phát minh, sáng chế, công trình khoa học; sản phẩm khoa học, công nghệ, tác phẩm văn học, nghệ thuật đỉnh cao; công trình công bố trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế.

Đồng thời, xác định tầm nhìn đến năm 2045, đội ngũ trí thức thành phố Cần Thơ có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, thuộc tốp đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; nhiều nhà khoa học có ảnh hưởng trong khu vực, quốc gia và trên thế giới, đạt các giải thưởng quốc gia, quốc tế trên các lĩnh vực; một số tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục và đào tạo đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu của quốc gia phát triển.

Các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả đó là: Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, trọng dụng nhân tài; tăng cường quản lý nhà nước, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đối với đội ngũ trí thức; tăng cường nguồn lực xây dựng đội ngũ trí thức chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức; đổi mới nội dung, phƣơng thức hoạt động các hội trí thức.
PV
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây