Hoạt động nổi bật

Tháng hành động quốc gia về Dân số

Tháng hành động quốc gia về Dân số

 •   17/12/2023 08:59:03 PM
 •   Đã xem: 67
Tháng 12 hằng năm được chọn là “Tháng hành động quốc gia về Dân số”. Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2023 và Ngày Dân số Việt Nam (26/12/2023) có chủ đề “Tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước” với mục đích nâng cao nhận thức của mọi người về vai trò quan trọng của việc tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, giúp các cặp đôi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân và chuẩn bị sức khỏe để sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh, góp phần nâng cao chất lượng dân số.
Chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản hiện nay

Chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản hiện nay

 •   14/12/2023 07:58:37 PM
 •   Đã xem: 81
Thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng về xây dựng và phát triển ngành Xuất bản Việt Nam theo hướng “tinh gọn, hiện đại hóa”, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ quản, các nhà xuất bản, doanh nghiệp in và phát hành triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng.
Kỳ họp thứ 6 thành công tốt đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn

Kỳ họp thứ 6 thành công tốt đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn

 •   29/11/2023 04:06:41 AM
 •   Đã xem: 51
Sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Quốc hội đã biểu quyết thông qua 07 luật, 08 nghị quyết; thảo luận, cho ý kiến 08 dự án luật khác; thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác và ban hành Nghị quyết chung của Kỳ họp.
Chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản hiện nay

Chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản hiện nay

 •   27/11/2023 03:20:22 AM
 •   Đã xem: 49
Thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng về xây dựng và phát triển ngành Xuất bản Việt Nam theo hướng “tinh gọn, hiện đại hóa”, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ quản, các nhà xuất bản, doanh nghiệp in và phát hành triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng.
Khơi thông mọi nguồn lực phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Khơi thông mọi nguồn lực phát triển văn hóa, con người Việt Nam

 •   27/11/2023 03:15:28 AM
 •   Đã xem: 112
Chấn hưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới là sứ mệnh vô cùng vẻ vang nhưng rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải “tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước nhằm đảm bảo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong xây dựng và phát triển văn hóa từ Trung ương tới cơ sở”, đồng thời “huy động tối đa các nguồn lực để phát triển văn hóa”.
Hôm nay, Quốc hội sẽ thảo luận về 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Hôm nay, Quốc hội sẽ thảo luận về 3 chương trình mục tiêu quốc gia

 •   30/10/2023 04:29:29 AM
 •   Đã xem: 57
Quốc hội sẽ nghe báo cáo việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
PKEY

Hoàn thiện hệ thống an sinh, phúc lợi xã hội bao trùm, bền vững vì hạnh phúc của nhân dân

 •   30/10/2023 04:21:46 AM
 •   Đã xem: 115
Chính sách xã hội là chính sách đối với con người, vì con người, có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống chính sách của Đảng, Nhà nước, thể hiện đặc trưng, bản chất tốt đẹp của chế độ ta, góp phần quan trọng trong bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển của đất nước.
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV: Chuẩn bị kỹ công tác tổ chức, nội dung làm việc

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV: Chuẩn bị kỹ công tác tổ chức, nội dung làm việc

 •   23/10/2023 05:53:29 AM
 •   Đã xem: 60
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể sáng 23/10 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.
Con người, văn hóa - nguồn lực “gốc” để phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIII

Con người, văn hóa - nguồn lực “gốc” để phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIII

 •   23/10/2023 05:49:39 AM
 •   Đã xem: 71
Mọi sự phát triển, mọi nguồn lực cho sự phát triển của quốc gia - dân tộc cũng không nằm ngoài đích hướng tới cao nhất và cuối cùng là vì con người, nâng cao toàn diện chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của con người. Phát triển con người để nâng tầm văn hóa. Phát triển văn hóa để hoàn thiện phẩm chất, giá trị con người.
xx7t0070

Tạo cơ chế, chính sách “đòn bẩy” phát huy vai trò của trí thức Việt Nam

 •   19/10/2023 10:54:36 PM
 •   Đã xem: 53
15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, đội ngũ trí thức Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước. Tuy nhiên, để thúc đẩy tính sáng tạo trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật cần những cơ chế, chính sách “đòn bẩy” để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam.
Nửa thế giới diệu kỳ!

Nửa thế giới diệu kỳ!

 •   19/10/2023 10:33:18 PM
 •   Đã xem: 58
Với đức hạnh và trí tuệ, phụ nữ Việt Nam mọi thời đại đã tạc nên tượng đài đẹp nhất, thiêng liêng nhất về người mẹ, người phụ nữ Việt; tô thắm thêm truyền thống và tiếp tục khẳng định lời dạy của Bác Hồ: "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ".
00HTX1

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Kiên định con đường cách mạng đúng đắn

 •   18/10/2023 04:58:54 AM
 •   Đã xem: 54
Sau hơn 1 năm từ ngày phát hành, cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của các cán bộ, đảng viên, giới học giả, nhà nghiên cứu xã hội… Những nội dung sâu sắc từ 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư trong tác phẩm đã để lại nhiều cảm xúc cho độc giả TP Hồ Chí Minh về con đường đi lên tất yếu của dân tộc.
Đoàn kết phát huy sức mạnh trí tuệ của đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới

Đoàn kết phát huy sức mạnh trí tuệ của đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới

 •   09/10/2023 10:32:57 PM
 •   Đã xem: 69
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Nguồn lực văn hóa trong phát triển đất nước thời kỳ mới

Nguồn lực văn hóa trong phát triển đất nước thời kỳ mới

 •   26/09/2023 04:29:51 AM
 •   Đã xem: 99
Trong thời kỳ mới, cần có những giải pháp đồng bộ để phát huy nguồn lực văn hóa, tạo bước đột phá để đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
Doanh nghiệp tham gia hiện thực hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

Doanh nghiệp tham gia hiện thực hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

 •   19/09/2023 05:19:15 AM
 •   Đã xem: 52
Nhân dịp dự Tuần lễ Cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 18/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố San Francisco, bang California, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự “Diễn đàn kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN để tổ chức.
Thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

 •   15/09/2023 04:36:39 AM
 •   Đã xem: 131
Năm 2023 đánh dấu tròn 15 năm thiết lập khuôn khổ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy, quan hệ giữa hai nước duy trì xu thế phát triển hòa bình, ổn định, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

 •   15/09/2023 04:25:02 AM
 •   Đã xem: 96
Năm học 2022 - 2023, ngành Giáo dục vừa phải tiếp tục khắc phục những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đồng thời nỗ lực củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo (GD-ĐT). Đặc biệt, đây là thời điểm thực hiện đánh giá việc triển khai chủ trương của Đảng đối với lĩnh vực GD-ĐT được xác định tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.
Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Diện bao phủ tăng, quyền lợi hưởng ngày càng được mở rộng

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Diện bao phủ tăng, quyền lợi hưởng ngày càng được mở rộng

 •   15/09/2023 04:21:58 AM
 •   Đã xem: 65
Học sinh, sinh viên (HSSV) là chủ nhân tương lai của đất nước, chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu dân số nước ta. Việc thực hiện bao phủ 100% HSSV tham gia BHYT là một nhiệm vụ quan trọng, tạo nền tảng vững chắc hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân. Với ý nghĩa đó, những năm qua, chính sách BHYT HSSV đã được triển khai hiệu quả, thể hiện không chỉ ở diện bao phủ tăng mà quyền lợi hưởng BHYT của các em cũng ngày càng được đảm bảo.
Văn hóa xin lỗi và nhận lỗi trong Đảng

Văn hóa xin lỗi và nhận lỗi trong Đảng

 •   13/09/2023 04:11:12 AM
 •   Đã xem: 89
Quy định số 117/QĐ-TW về xin lỗi, phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan là vô cùng cần thiết. Điều đó không chỉ thể hiện nét đẹp nhân văn của Đảng mà chắc chắn sẽ làm cho dân chủ trong Đảng thực chất hơn, minh bạch hơn, công khai hơn, góp phần khắc phục oan sai đối với tổ chức đảng, đảng viên khi bị kỷ luật oan.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây