Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng

Thứ hai - 15/05/2023 03:15 297 0
Ngày 15/5/2023, Ban Thường vụ Thành ủy phát hành Chỉ thị số 23-CT/TU chỉ đạo về đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng.
15 5 canbo
Cán bộ chủ chốt thành phố học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV. Ảnh minh họa: PV.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị: Lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và là một trong những nội dung đột phá trong thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; đề cao tinh thần trách nhiệm, thái độ trong học tập, quán triệt của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong việc chủ trì và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác này. Bên cạnh đó, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, quy trình tổ chức triển khai học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo chặt chẽ, khoa học, đúng quy định; tăng cường nghiên cứu, thảo luận, nâng cao chất lượng nội dung chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết theo quy định. Thực hiện nghiêm các quy định về học tập lý luận chính trị; phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo chủ chốt các cấp trong nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, nhất là đối với hình thức trực tuyến. Quan tâm việc khảo sát, kiểm tra nhận thức lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên; xác định kết quả quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên hàng năm theo quy định. Vận dụng hài hòa hình thức trực tuyến với trực tiếp và tuyên truyền miệng; mở rộng đối tượng tham gia học tập, quán triệt với nội dung và hình thức phù hợp cho từng đối tượng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả và mức độ phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Chỉ thị cũng nêu rõ: Hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đảm bảo thiết thực, phù hợp với thực tiễn.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Thành ủy và Văn phòng Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy một số nội dung trọng tâm sau: (1) Nghiên cứu xây dựng Quy định về quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn thành phố; quan tâm biên tập các tài liệu học tập, quán triệt, tuyên truyền, đảm bảo chất lượng, phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng và đối tượng cụ thể; đổi mới hình thức tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt theo hướng linh hoạt, khoa học, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra nhận thức lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên; sơ kết, tổng kết, phổ biến rộng rãi những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập, quán triệt nghị quyết để tuyên truyền, nhân rộng trong toàn Đảng bộ thành phố. (2) Chú trọng rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên cấp thành phố; nâng cao chất lượng báo cáo viên cấp ủy các cấp và tuyên truyền viên cơ sở; phân công báo cáo viên tại các hội nghị quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp thành phố, đảm bảo phù hợp với năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác; nội dung triển khai, quán triệt được chuẩn bị kỹ lưỡng theo hướng tập trung vào những vấn đề trọng tâm, cốt lõi, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nắm bắt, dễ thực hiện, có liên hệ với tình hình thực tế của thành phố. (3) Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông của thành phố đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; kịp thời đăng tải các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng sau khi ban hành trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định; mở các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, phân tích, luận giải những vấn đề trọng tâm, cơ bản, cốt lõi; tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tạo diễn đàn rộng rãi tập hợp ý kiến của đông đảo các tầng lớp Nhân dân góp ý đối với việc triển khai thực hiện, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống. (4) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy sơ kết, tổng kết đúng quy định.
 
Ngô Phương Văn
File đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây