Kết luận của đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5

Thứ năm - 18/05/2023 05:22 135 0
Ban Thường vụ Thành ủy vừa phát hành Thông báo số 301-TB/TU về kết luận của đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5.
Thông báo nêu rõ: Sau khi nghe đồng chí Chánh Văn phòng Thành ủy trình bày dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2023; các ý kiến thảo luận, đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đồng hí Bí thư Thành ủy kết luận như sau:

Trong tháng 4, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Trung ương, của Thành ủy kịp thời, hiệu quả; Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các văn bản chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung rà soát, đánh giá, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố; thực hiện điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; triển khai thực hiện chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tình hình kinh tế, xã hội của thành phố phục hồi tích cực và đạt nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực, các chỉ tiêu chủ yếu được duy trì, đạt theo kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định. Lực lượng quân sự duy trì nghiêm quy định trực sẵn sàng chiến đấu. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và quận Cái Răng.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, vẫn còn một số hạn chế nhất định đối với các mặt công tác như: (1) Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn chậm, nhất là đối với những dự án trọng điểm của thành phố; (2) Công tác chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chuyển đổi số của thành phố chưa có nhiều chuyển biến tích cực; (3) Tình hình dịch bệnh COVID-19 có nguy cơ bùng phát trở lại; đời sống một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là nông thôn…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong tháng 5/2023, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, tập trung chỉ đạo sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Thành ủy, đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu nội dung theo chương trình, kế hoạch đề ra; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị kiểm điểm, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện
Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; khẩn trương thành lập và triển khai các đoàn kiểm tra, giám sát theo kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023, đảm bảo tiến đã đề ra; trong đó, lưu ý thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với các dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần tiến bộ quốc tế AIC và các doanh nghiệp thu “Hệ sinh thái” AIC thực hiện từ năm 2011 - 2021.

Thứ ba, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, trọng tâm là công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảm bảo đồng bộ, liên thông giữa các cấp, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhân sự lãnh đạo, quản lý các cấp cho nhiệm kỳ tiếp theo. Quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp đủ phẩm chất, năng lự và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Thứ tư, giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện hiệu quả một số nội dung sau: Tiếp tục chỉ đạo xây dựng thể chế nhằm thực hiện hiệu quả một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo đúng thẩm quyền và phù hợp với thực tiễn kinh tế - xã hội thành phố; đồng thời, chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án chuyên đề của Thành ủy, đảm bảo sát hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác định giá đất, làm căn cứ giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đề ra; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công hoàn thành tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Đề nghị các Tổ Công tác của Ban Chỉ đạo 743 thành phố tiếp tục quan tâm đôn đốc, phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến đ thực hiện các dự án trên địa bàn. Tiếp tục rà soát, báo cáo kết quả thực hiện đối với các dự án ngoài ngân sách theo đúng các Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trong tháng 5/2023.

Chỉ đạo các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị của thành phố đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số; tập trung nguồn lực để thú đẩy chuyển đổi số trên địa bàn thành phố, nhất là chuyển đổi số trong các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, quy hoạch, xây dựng, tài nguyên và môi trường..., đáp ứng kịp thời yêu cầu, mục tiêu về chuyển đổi số trong tình hình hiện nay.

Thứ năm, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, Liên danh tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 trên cơ sở tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và ý kiến góp ý của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy tại cuộc họp ngày 10/4/2023 để trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét thông qua trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thời gian hoàn thành để trình Hội đồng nhân dân thành phố trong tháng 5/2023.

Thứ sáu, tăng ường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương ủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình năm 2023 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chỉ đạo thành phố Cần Thơ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, kịp thời kịp thời báo cáo tình hình, tiến độ giải quyết theo quy định.

Thứ bày, lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và quận Cái Răng theo đúng hướng dẫn, quy định về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, đảm bảo đạt kết quả cao nhất.
PV
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây