Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW của Ban Bí thư

Thứ hai - 29/05/2023 11:24 260 0
Ngày 26/5/2023, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Công văn số 768-CV/TU chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Kết luận số 54-KL/TW).
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 54-KL/TW, gắn với thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm phát huy tốt vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố; chú trọng công tác tiếp công dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tiếp nhận, trả lời, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của công dân và những vấn đề Nhân dân quan tâm. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; quyết liệt, quyết tâm, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tăng cường theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện các nội dung, hình thức công khai, góp ý, giám sát và phản ánh của Nhân dân, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng được xác định trong Quyết định số 99-QĐ/TW.

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, của Nhân dân, báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc của Nhân dân, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, góp phần xây dựng tổ chức đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo sự đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW; định hướng thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xử lý nghiêm minh, kịp thời cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kịp thời thông tin kết quả xử lý cán bộ vi phạm theo phản ánh, kiến nghị của Nhân dân. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu quả; nhân rộng mô hình tốt, điển hình tiêu biểu trong thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW.

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện các văn bản của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận chính quyền và các lĩnh vực có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo các cấp chính quyền của thành phố tổ chức quán triệt, cụ thể hóa việc thực hiện Kết luận số 54-KL/TW; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới.

Các quận ủy, huyện ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Thành ủy và các ban xây dựng Đảng của Thành ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện, đảm bảo chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh.

Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, Văn phòng Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.
Ngô Phương Văn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây