Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ ba - 06/06/2023 01:23 173 0
Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ban hành Kế hoạch số 01-KH/BCĐ về tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Theo đó, Ban Chỉ đạo thành phố yêu cầu các địa phương, đơn vị tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Nghị quyết số 17-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm trên địa bàn thành phố Cần Thơ”,… gắn với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, trước hết là người đứng đầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nội dung tuyên truyền cần tập trung một số nội dung chủ yếu:

Một là, phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai.

Hai là, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm. Gắn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Ba là, kiên quyết, kiên trì, khẩn trương xây dựng cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng; cơ chế răn đe, trừng trị để không dám tham nhũng; cơ chế bảo đảm để không cần tham nhũng.

Bên canh đó, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng được nêu tại các kết luận, nghị quyết, trong đó, nội dung tuyên truyền cần tập trung: Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là của người đứng đầu. Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tuyên truyền việc kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, bổ sung, sửa đổi, xây dựng, ban hành các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác giám định, định giá và nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực để ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng. Từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Song song đó, các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tài liệu thông báo nội bộ, bản tin của các cơ quan, đơn vị,… thường xuyên tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Chú trọng giới thiệu, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Động viên, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn thành phố. Đấu tranh, phản bác những luận điệu tuyên truyền vu cáo, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gây mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Thái Hàn
File đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây