Quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo Kết luận sổ 19-TB/TW của Bộ Chính trị

Thứ sáu - 28/10/2022 13:00 117 0
Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 613-CV/TU chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo Kết luận sổ 19-TB/TWngày 05/8/2022 của Bộ Chính trị “Về kết quả kiểm tra của 5 Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị theo Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021” thực hiện kiểm tra về lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Thông báo Kết luận số 19-TB/TW).
Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tồ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị quan tâm quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông báo Kết luận số 19-TB/TW, trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục đối với những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã được Đoàn kiểm tra thông báo (nếu có); đồng thời, tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng), xem đây là công việc thường xuyên hàng năm, được thực hiện nghiêm túc, bài bản trong cả nhiệm kỳ.

Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 59-NQ/TW ngàỵ 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố cần Thơ; Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV; các Nghị quyết, Đề án, Chưcmg trình của Thành ủy bằng các hình thức phù họp nhằm triển khai sâu rộng, hiệu quả đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy. Bên cạnh đó, căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn tài liệu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết theo các chuyên đề chuyên sâu, phù họp với từng nhóm đối tượng; đồng thời, quan tâm kiểm tra nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sau học tập; định kỳ tổ chức sơ kết, phổ biến rộng rãi những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để tuyên truyền, nhân rộng.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tồ chức Thành ủy tiến tục triển khai, quán triệt sâu rộng các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, các ban cán sự đảng trực thuộc Thành ủy theo quy định.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế về quan hệ công tác giữa Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố với ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố và với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Thành ủy có liên quan phù họp, đúng quy định.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì, phối họp các cơ quan liên quan thường xuyên kiêm tra, giám sát việc học tập và quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, theo dõi, đồn đốc việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 19-TB/TW và Công văn này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.
Ngô Phương Văn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây