Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả trong nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Thứ hai - 12/12/2022 04:43 134 0
Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Kế hoạch số 149-KH/TU tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.
12 12 daibieu
Cán bộ chủ chốt thành phố học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Ảnh: PV.

Theo đó, toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố đều có trách nhiệm nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; Nhân dân được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi của các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyên: (1) Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII v “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quy n x hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai oạn mới”; (2) Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục ổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; (3) Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục ẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; (4) Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022, Hội nghị lần thứ sáu  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Tài liệu nghêi n cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền: (1) Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; (2) Tài liệu Nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên); (3) Tài liệu Học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở); (4) Tài liệu Hỏi - đáp các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong Nhân dân); (5) Tài liệu bài giảng của các đồng chí báo cáo viên tại Hội nghị toàn quốc (nếu có); (6) Các tài liệu có liên quan của địa phương, cơ sở (nếu có).

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII phải được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, báo cáo kết quả tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, cấp ủy, tổ chức đảng, người ứng đầu các cấp, các ngành chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Công tác tuyên truyền Nghị quyết cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động, hiệu quả, tránh hình thức.
Ngô Phương Văn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây