Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chủ nhật - 27/11/2022 11:25 201 0
Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Công văn số 637-CV/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ”.
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” và Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 12/5/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trên địa bàn thành phố, góp phần hình thành nhân cách, lối sống văn hóa lành mạnh, nhất là trong giao tiếp, ứng xử, hướng đến xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp, văn minh, hiện đại.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến việc xây dựng, phát triển văn hóa nói chung và văn hóa ứng xử nói riêng cho cán bộ quản lý, viên chức, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên trong các trường học trên địa bàn; chú trọng chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục, góp phần giữ gìn nề nếp, kỷ cương, gương mẫu trong giảng dạy và học tập, hình thành môi trường ứng xử văn hóa, văn minh, xây dựng trường học an toàn, thân thiện.
 
Ba là, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả văn hóa ứng xử trong trường học theo Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” và các nội dung trong Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên, góp phần phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa,  xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, an toàn, cụ thể: (1) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả văn hóa ứng xử trong trường học; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử gắn với các nội dung xây dựng Người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch”. (2) Đổi mới nội dung, phương pháp và đa dạng hóa hình thức giáo dục văn hóa ứng xử; nâng cao kỹ năng ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học. (3) Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh, sinh viên ứng xử chuẩn mực trên không gian mạng; ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với những thông tin xấu, độc, ảnh hưởng đến lối sống, văn hóa ứng xử của học sinh, sinh viên theo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác triển khai thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học. (4) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động phối hợp giữa các cơ quan chức năng với các địa phương trong xây dựng và triển khai thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học.
 
Bốn là, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, truyền thông, giới thiệu về các mô hình, cách làm hay, góp phần tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học trên địa bàn thành phố.
Ngọc Quy
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây