Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tổ chức đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023 ý nghĩa, thiết thực

Thứ năm - 16/03/2023 05:57 170 0
Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023 của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra từ ngày 14/4/2023 đến ngày 16/4/2023. Để hoạt động đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023 thật sự ý nghĩa, thiết thực, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
Một là, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023 thật sự ý nghĩa, vui tươi, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm; tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo.

Hai là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương về công tác dân tộc, tôn giáo; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư “Về tăng cường công tác ở vùng dân tộc Khmer trong tình hình mới” và Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới” và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác dân tộc, tôn giáo gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Ba là, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023 theo đúng quy định; tập trung huy động các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên, người lao động dân tộc Khmer để việc đón Tết được vui tươi, đầm ấm…

Bốn là, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố tăng cường xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền, giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer; thực hiện tốt việc đưa tin, bài, phóng sự về gương người tốt, việc tốt, các mô hình kinh tế hiệu quả trong đồng bào dân tộc Khmer, tình hình đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023 trên địa bàn thành phố nói riêng, cả nước nói chung.

Năm là, giao Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy  và báo cáo kết quả thực hiện.
Ngô Phương Văn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây