Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Thứ ba - 21/03/2023 05:12 208 0
Thành ủy Cần Thơ ban hành Chương trình số 57-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
Theo đó, chương trình xác định 6 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện, cụ thể như: Ðẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con ngƣời, quyền công dân; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; xây dựng nền hành chính nhà nƣớc phục vụ Nhân dân, chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng nền tƣ pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; tăng cƣờng sự lãnh đạo của Ðảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, Thanh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố triển khai, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ Nghị quyết số 27-NQ/TW và Chương trình của Thành ủy; đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 27-NQ/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy đảng, chính quyền về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát việc triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thành ủy cũng yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Chương trình này; đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Giao Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và Chương trình Thành ủy; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.
PV
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây