Thành ủy ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

Thứ ba - 07/03/2023 04:10 697 0
Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Chương trình số 56-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
Chương trình xác định rõ quan điểm là: Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; giữ vững sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương. Chủ động, tích cực, quyết tâm cao, thận trọng, có bước đi vững chắc. Ở mỗi cấp, mỗi lĩnh vực phải vừa quán triệt các nguyên tắc chung, vừa phải phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo của từng cấp, từng lĩnh vực và của từng loại hình cơ quan nhà nước, từng tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các nghị quyết, đề án... của thành phố đã ban hành về công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác tổ chức, cán bộ.

Mục tiêu để thực hiện là: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, sát thực tiễn; giữ vững nguyên tắc của Đảng. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân; nêu gương của cán bộ, đảng viên; đổi mới phong cách, lề lối làm việc. Đề cao trách nhiệm của tập thể, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát với thực tiễn.

Chương trình cũng đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện. Cụ thể, trong nhiệm trọng tâm: Đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ thành phố tới cơ sở.

Đối với nhiệm vụ cụ thể, Thành ủy chỉ đạo Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy tùy vào chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị tham mưu thực hiện hiệu quả chương trình này...
Ngô Phương Văn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây