Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”

Thứ năm - 16/03/2023 05:54 193 0
Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành Công văn số 700-CV/TU chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc nhận diện, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận số 21 -KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, các tổ chức trong hệ thống chính trị và Nhân dân về nhận diện, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến việc ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời, nâng cao hiệu quả nhận diện, đấu tranh, phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn thành phố.

Tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ và các tri thức khoa học cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Coi trọng việc xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân, nhất là thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/201 6 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành việc làm thường xuyên, tự giác; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; tổ chức các hoạt động, phong trào để mỗi cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thấm nhuần, cụ thể là 27 nhóm biểu hiện dễ mắc phải mà Đảng đã chỉ rõ, để “tự soi”, “tự sửa”, tự khắc phục và tự tránh theo phương châm “Thật thà Công khai - Nói thật - Làm thật”.

Thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức, cụ thể hóa thành các tiêu chí ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra và đánh giá, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu, rèn luyện có hiệu quả. Đề cao vai trò của người đứng đầu, chủ động tự phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của từng cán bộ, đảng viên và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên thực hiện.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái; coi trọng công tác kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ có biểu hiện suy thoái. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; tiếp tục quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu cho cấp ủy các cấp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, có bản lĩnh vững vàng, có tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp các ban xây dựng Đảng của Thành ủy và các đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, truyền thông, giới thiệu về các mô hình, cách làm hay, góp phần tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền, góp phần tổ chức thực hiện hiệu quả việc ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Ngô Phương Văn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây