Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

Thứ ba - 14/02/2023 03:52 275 0
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” (Nghị quyết số 21 -NQ/TW).
Chương trình xác định mục tiêu tổng quát: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên các cấp, nhất là bí thư cấp ủy, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân; phát huy vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể, tạo điều kiện cho các đơn vị kinh tế tư nhân phát triển ổn định, bền vững, toàn diện, đúng pháp luật.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Hàng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu 100% trưởng ấp, khu vực, trưởng ban công tác Mặt trận là đảng viên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm trong giai đoạn 2020 - 2025 phấn đấu đạt từ 3 - 4% so với tổng số đảng viên (hàng năm kết nạp từ 1.600 - 2.200 đảng viên).

Đến năm 2030: Hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% trưởng ấp, khu vực, trưởng ban công tác Mặt trận là đảng viên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới  hàng năm trong giai đoạn 2025 - 2030 phấn đấu đạt từ 3 - 4% so với tổng số đảng viên; (1) Mỗi chi bộ ấp, khu vực bình quân kết nạp được ít nhất một đảng viên và giới thiệu, bồi dưỡng cảm tình Đảng ít nhất 01 người lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn (nếu có) trong các đơn vị kinh tế tư nhân nơi chưa có tổ chức đảng; (2) Mỗi chi bộ đơn vị kinh tế tư nhân kết nạp ít nhất 01 đảng viên; có từ 50 công nhân, lao động trở lên làm việc ổn định kết nạp được ít nhất 02 đảng viên, mỗi đơn vị có thêm 30 lao động, kết nạp thêm 01 đảng viên; (3) Đơn vị kinh tế tư nhân có từ 50 công nhân, lao động làm việc ổn định trở lên thành lập được tổ chức đảng (chi bộ hoặc đảng bộ).

Theo đó, các nhiệm vụ, giải pháp sau đây được tập trung triển khia thực hiện như: Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lƣợng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
Ngô Phương Văn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây