Cần Thơ triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW của Ban Bí thư

Thứ ba - 11/06/2024 05:19 45 0
Ngày 10/6/2024, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 306-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư “Về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới” Chỉ thị số 31-CT/TW.
Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu:

Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 31-CT/TW, gắn với thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động đáp ứng yêu cầu tình hình mới, gắn với quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thứ hai, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố bám sát các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định có liên quan, lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách và quy định có liên quan; tăng cường giám sát việc thực hiện theo đúng thẩm quyền.

Thứ ba, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành chức năng xây dựng kế hoạch nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 31-CT/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện tốt Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Thứ tư, Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên là người lao động đang làm việc ở công ty nước ngoài trên địa bàn thành phố nói chung và đảng viên nói riêng.

Thứ năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt vai trò giám sát, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Chỉ thị số 31-CT/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

Thứ sáu, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy; định kỳ tham mưu sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện theo quy định.

Theo kế hoạch xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện như: Bảo đảm quyền của người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động; bảo vệ tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động; rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có chuyên môn sâu về an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường nguồn lực Nhà nước và doanh nghiệp; tăng cường công tác phối hợp, thanh tra, kiểm tra, đánh giá kết quả công tác an toàn, vệ sinh lao động...
Thảo Ngô
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây