Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo rà soát việc cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thứ tư - 19/06/2024 06:09 46 0
Ngày 18/6, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Công văn số 1023-CV/TU về rà soát việc cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Nghị quyết số 59-NQ/TW).
Công văn nêu rõ, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, đặc biệt là Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ “Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Nghị quyết số 98/NQ-CP), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố), gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu, trong việc quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ thành phố.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nêu cao vai trò, trách nhiệm, tự rà soát, kiểm tra việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình, đảm bảo việc cụ thể hóa nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của Đảng tại cơ quan, đơn vị.

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sơ kết đánh giá kết quả triển khai quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 98/NQ-CP, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án của Thành ủy, gắn với Nghị quyết Đại hội của cấp mình; từ đó đánh giá toàn diện, thực chất kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, đề ra nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả, sát tình hình thực tiễn; kiến nghị, đề xuất các cấp thẩm quyền để tiếp tục chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân nhân thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, thực hiện rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả việc thể chế hóa, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 98/NQ-CP, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án của Thành ủy, các chủ trương, cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ; báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Công văn này; đồng thời, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để tham mưu đề xuất tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 98/NQ-CP; tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để chỉ đạo.
Thảo Ngô
File đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây