Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Thứ năm - 12/01/2023 04:44 120 0
Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành công văn chỉ đạo về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới” (Chỉ thị số 12-CT/TW).
12 1 dongoai
Lãnh đạo thành phố tiếp và làm việc với Đoàn công tác TP Nasushiobara Nhật Bản. Ảnh minh họa: Ảnh: PV.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư “Về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 12-CT/TW và Kế hoạch số 108-KH/TU ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới (Kế hoạch số 108-KH/TU) nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân; xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế của thành phố, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa ba trụ cột đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân với vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thành phố.

Các quận ủy, huyện ủy, các ban xây dựng Đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các cơ quan, đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, có trách nhiệm xây dựng Chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện, phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 108-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Chương trình hành động số 1830/LHHN-VP của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW (Chương trình hành động số 1830/LHHN-VP), phù hợp tình hình thực tiễn của thành phố.

Đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thành phố bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch hoạt động hàng năm, phù hợp với Chương trình hành động số 1830/LHHN-VP của của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Kế hoạch số 108-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp và các tổ chức thành viên; quan tâm công tác xây dựng, phát triển tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới…

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ban ngành có liên quan và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thành phố triển khai, cụ thể hóa Chương trình hành động số 1830/LHHN-VP của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Kế hoạch số 108-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng thời, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch…
Ngô Phương Văn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây