Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Thứ ba - 14/02/2023 02:42 77 0
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành Chương trình số 49-CTr/TU hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 20-NQ/TW).
Việc triển khai chương trình hành động nhằm triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo nội dung của Nghị quyết số 20-NQ/TW; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong đội ngũcán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố, sớm đưa Nghị quyết số 20-NQ/TW vào cuộc sống. Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, phù hợp với điều kiện, đặc điểm triển kinh tế - xã hội và tiến trình hội nhập quốc tế của thành phố, đảm bảo chất lượng, đa dạng về hình thức, quy mô, lĩnh vực, gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với chuỗi giá trị sản phẩm, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chương trình xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, lâu dài của toàn Đảng bộ thành phố, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, sự quyết tâm chính trị của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện  có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Chương trình xác định mục tiêu tổng quát: Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững, cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của kinh tế thành phố, với nhiều mô hình hợp tác, liên kết, trên cơ sở tôn trọng bản chất, giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của thành viên.

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2030: Toàn thành phố có khoảng 2.000 tổ hợp tác, với trên 80.000 thành viên; 400 hợp tác xã, với trên 40.000 thành viên hợp tác xã; 05 liên hiệp hợp tác xã, với 20 hợp tác xã thành viên; Bảo đảm trên 60% tổ chức kinh tế tập thể đạt loại tốt, khá, trong đó có ít nhất 55% tham gia liên kết theo chuỗi giá trị; có từ 80 - 100 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển các chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực: lúa gạo, trái cây, thủy sản đáp ứng nhu cầu nội địa; đẩy mạnh tham gia các chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài. Đến năm 2045: Phấn đấu thu hút tối thiểu 20% dân số của thành phố tham gia các tổ chức kinh tế tập thể; Mở rộng quy mô hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, có nhiều hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy mô lớn thuộc nhóm hàng đầu cả nước. Bảo đảm trên 90% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, trong đó có ít nhất 80% tham gia các chuỗi liên kết. Các tổ chức kinh tế tập thể đều áp dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

Các nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện cụ thể như: Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách, khuyến khích,  hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và Liên minh Hợp tác xã thành phố đối với phát triển kinh tế tập thể.
Ngô Phương Văn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây