Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Thứ ba - 14/02/2023 02:56 122 0
Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa phát hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới”, trong đó yêu cầu một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sau:
Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, người lao động và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Trước hết, cần xác định công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài góp phần phát triển  kinh  tế  - xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu  nhập cho người lao động, nhất là lao động ở nông thôn, địa bàn đặc biệt khó khăn; quảng bá văn hóa, hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng đến cộng đồng quốc tế; đồng thời, là cơ hội học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và tác phong làm việc chuyên nghiệp cho lao động Việt Nam, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sau khi về nước. Đồng thời, chủ động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao thức của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các tổ chức, doanh nghiệp về người lao động trong việc chấp hành, tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận lao động nhằm góp phần trang bị kiến thức pháp luật, hạn chế tình trạng người lao động đi làm việc ở nước ngoài trái phép, vi phạm pháp luật của nước sở tại, bỏ hợp đồng hoặc khi hết hạn hợp đồng không về nước.

Hai là, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ người lao động trước, trong và sau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, theo đó: thành phố nghiên cứu mở rộng và phát triển thị trường lao động ngoài nước gắn với đổi mới, nâng cao chất  lượng giáo dục - đào tạo, kỹ năng nghề, ngoại ngữ, pháp luật, văn hóa, phong tục tập quán của các nước cho người lao động; ưu tiên đưa lao động đi làm việc ở những thị trường lao động có thu nhập cao, an toàn; xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ  năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động; nghiên cứu chính sách cho vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó ưu tiên hỗ trợ người lao động ở nông thôn, quân nhân xuất ngũ, người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn. Việc xây dựng cơ chế, chính sách đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải gắn với định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quan hệ đối ngoại của địa phương; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động đi làm việc ở nước ngoài; sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực này khi hết thời hạn làm việc ở nước ngoài trở về tham gia thị trường lao động trong nước.

Ba là, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Thành phố Thường xuyên rà soát  các văn bản pháp luật có liên quan đến đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài để sửa đổi, bổ sung kịp thời, phù hợp, đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ các chủ  trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Phân công, phân cấp, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đúng mục đích, đúng quy định pháp luật. Tăng cường công tác quản lý, bảo hộ công dân đối với lao động Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Nâng cao chất lượng công tác dự báo trung và dài hạn và thị trường lao động ở nước ngoài; chủ động đàm phán, trao đổi thông tin với các nước về nhu cầu, quyền và nghĩa vụ của người lao động Việt Nam, bảo đảm có việc làm ổn định, tiền lương thoả đáng và an toàn. Xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện đồng bộ hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động và cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư; quy định cơ chế cung cấp, thiết lập cơ sở dữ liệu, chia sẻ thông tin, liên thông đồng bộ dữ liệu người lao động làm việc ở nước ngoài giữa các ngành lao động - thương binh và xã hội, công an, ngoại giao với các địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề  nghiệp có liên quan…

Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức, doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố. Công khai, minh bạch các khoản phí, hướng đến giảm chi phí cho người lao động khi đi  làm việc ở nước ngoài, các đi u kiện  tuyển chọn người lao động đi làm việc ở nước ngoài; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm pháp luật; các địa phương, cơ quan, đơn vị tiến hành sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với  công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; quản lý chặt chẽ đảng viên là người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.
Phòng Khoa giáo

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây