Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao

Thứ ba - 14/02/2023 02:38 89 0
Thành ủy Cần Thơ phát hành Chương trình số 47-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
Theo đó, mục tiêu đến năm 2023 hoàn thành việc tham gia góp ý sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và một số luật có liên quan, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất với kế hoạch của Trung ương. Hoàn thành công tác kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai của thành phố, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ, thống nhất; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp, đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Giải quyết cơ bản các tồn tại, vướng mắc có liên quan đến quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố.

Đến năm 2030, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền của thành phố, đảm bảo thống nhất, đồng bộ theo Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ bản hoàn tất xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông. Khắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phí, hoang hóa, ô nhiễm, suy thoái và những tồn tại, vướng mắc về quản lý, sử dụng đất do lịch sử để lại.

Thành ủy cũng xác định 6 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện đó là: 1) Thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trƣờng định hướng xã hội chủ nghĩa; 2) Hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 3) Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai; 4) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cƣơng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; 5) Tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất; 6) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong quản lý và sử dụng đất.
Ngô Phương Văn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây